During our practice we have served versatile consulting to foundations, public funds, corporations and individual investors.

Odwołanie od negatywnej decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie legalizacji pobytu

 Decyzja Wojewody Mazowieckiego w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt może okazać się negatywna z różnych powodów. Czasami odmowa jest uzasadniona, na przykład gdy cudzoziemiec nie spełnił wszystkich warunków lub nie złożył wymaganych dokumentów. Jednak czasami zdarza się, że urzędnik popełni błąd i wyda decyzję na niekorzyść cudzoziemca, mimo tego, że w danym przypadku zgodnie z prawem zezwolenie powinno zostać udzielone. Na szczęście od każdej decyzji administracyjnej cudzoziemcowi przysługuje odwołanie do organu wyższej instancji.

 Odwołanie jest kierowane do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców, jednak należy wysłać je pocztą na adres i za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego, czyli organu, który wydał skarżoną decyzję. Na złożenie odwołania jest wyznaczony termin 14 dni od momentu doręczenia decyzji cudzoziemcowi. Warto pamiętać, że dla zachowania terminu wniesienia odwołania wystarczy uzyskać odpowiednią datę stempla pocztowego na potwierdzeniu nadania listu poleconego w placówce pocztowej Poczty Polskiej. Nadanie przesyłki przez prywatną firmę kurierską nie jest traktowane w ten sam sposób. Jeśli cudzoziemiec nie otrzymał decyzji, tylko postanowienie w sprawie odmowy wszczęcia postępowania, wówczas należy złożyć zażalenie na postanowienie w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Co w przypadku, jeśli cudzoziemiec nie złoży się odwołania lub zażalenia w terminie? Można wystąpić z prośbą o przywrócenie terminu w ciągu 7 dni od momentu ustania przyczyny uchybienia terminu. Wniosek o przywrócenie terminu powinien być należycie uzasadniony. Zostanie pozytywnie rozpatrzony jedynie w przypadku, jeśli nie było winy cudzoziemca w uchybieniu terminu, a uchybienie było spowodowane wystąpieniem jakichś zdarzeń, na które cudzoziemiec nie miał wpływu, na przykład nagła ciężka choroba. Razem z wnioskiem o przywrócenie terminu należy wykonać tę czynność, której terminu nie dotrzymano, czyli w tym przypadku należy złożyć odwołanie.

Zgodnie z art. 128 kodeksu postępowania administracyjnego, odwołanie nie wymaga szczegółowego uzasadnienia. Wystarczy, jeżeli z odwołania wynika, że strona nie jest zadowolona z wydanej decyzji. Jednak warto podkreślić, że w praktyce dobre uzasadnienie odwołania często jest gwarancją sukcesu. Najlepiej dokonać dokładnej analizy sytuacji i złożonych dokumentów, a następnie szczegółowo opisać w odwołaniu swoje stanowisko i wskazać błędy organu, który wydał decyzję. Warto powołać się na odpowiednie przepisy, w szczególności na ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego lub ustawę z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, jeśli organ wydając negatywną decyzję naruszył przepisy prawa.

Warto zauważyć, że procedura odwoławcza trwa z reguły kilka miesięcy i daje cudzoziemcowi możliwość legalnego pobytu do czasu rozpatrzenia sprawy i wydania decyzji przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców jako organu II instancji. W przypadku niezłożenia odwołania należy opuścić terytorium Polski w ciągu 30 dni, dlatego warto odwoływać się od negatywnej decyzji, jeżeli cudzoziemcowi zależy na przedłużeniu legalnego pobytu w Polsce.