During our practice we have served versatile consulting to foundations, public funds, corporations and individual investors.

Zasady rozliczenia PIT

 Okres od drugiej połowy lutego do końca kwietnia jest ustawowym terminem rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych. Istnieje kilka deklaracji w polskim systemie podatkowym, które podatnik wybiera w zależności od źródła dochodu.

Najpopularniejszym rodzajem deklaracji PIT jest PIT-37, na podstawie której rozliczane są dochody od umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło.

PIT-36 służy do rozliczania dochodów od działalności gospodarczej.

PIT-39 należy wypełnić, jeżeli został osiągnięty dochód od sprzedaży nieruchomości.

PIT-38 - przy przychodach z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów wartościowych.

PIT-28 - dla osób otrzymujących przychody objęte ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (umowy najmu i dzierżawy, jednoosobowa działalność gospodarcza, wspólnicy spółki cywilnej i jawnej).

Istnieją także inne mniej popularne formularze, np. PIT-19A – rozliczenie duchownych, PIT-6 dla produkcji rolnej.

Dlatego aby rozliczyć podatek dochodowy należy wypełnić stosowną deklarację PIT zsumowując wszystkie dochody z różnych źródeł, jeżeli jest ich kilka. Do każdego typu dochodu jest inna deklaracja, więc osoba pracująca na umowie o pracę oraz która sprzedała obligacje, musi złożyć zarówno PIT-37, jak i PIT-38. Niekiedy podatek dochodowy obliczany jest na podstawie otrzymanych deklaracji przez inne jednostki, np. pracodawcę, zleceniodawcę - PIT-11, biuro maklerskie - PIT-8C.

Podatnikom przysługują ulgi z różnych tytułów. Na przykład podatnicy, którzy rozliczają podatek dochodowy z tytułu umowy o pracę lub cywilnoprawnej za rok 2020, mogą skorzystać z następujących podstawowych ulg:

  1. Ulga na dziecko;
  2. Odliczenie darowizny na cele walki z covid-19;
  3. Ulga dla ozdrowieńców COVID-19, którzy przekazali swoją krew i osocze;
  4. Ulga na internet;
  5. Ulga z tytułu oszczędzania na IKZE;
  6. Ulga rehabilitacyjna;
  7. Ulga dla młodych poniżej 26. roku życia,
  8. Składki zdrowotne ZUS.

Od 2019 roku pracownicy nie muszą samodzielnie wyliczać podatku, ani wypełniać deklaracji. Ministerstwo Finansów wprowadziło system, który wyświetla wszystkie PIT-11 pracownika, a pracownik tylko potwierdza prawidłowość i automatycznie otrzymuje PIT-37 wraz z potwierdzeniem nadania do urzędu skarbowego, lub wprowadza ewentualne ulgi podatkowe i inne zmiany, i też otrzymuje gotową deklarację z potwierdzeniem nadania. Jeżeli do końca kwietnia pracownik nie potwierdzi prawidłowości, urząd uzna deklaracje PIT-11 za prawidłowe, a system automatycznie wygeneruje PIT-37.