During our practice we have served versatile consulting to foundations, public funds, corporations and individual investors.

Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców

 Od 1 stycznia 2018 roku obowiązują nowe przepisy prawne dotyczące legalizacji pracy cudzoziemców w Polsce. Zmieniły się zasady przyjmowania cudzoziemców do wykonywania pracy sezonowej i krótkoterminowej.

 Ostatnie zmiany mają na celu uszczelnienie procedury związanej z wykonywaniem pracy krótkoterminowej (do 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy) na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi jednego z sześciu państw: Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy. Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi jest składane przez podmiot powierzający wykonywanie pracy, w celu wpisu oświadczenia do ewidencji oświadczeń. Oświadczenie wpisane przez Powiatowy Urząd Pracy do ewidencji oświadczeń uprawnia cudzoziemca do wykonywania pracy bez obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, jeżeli praca wykonywana jest na warunkach określonych w tym oświadczeniu. Od 1 stycznia 2018 r. takie oświadczenia będą rejestrowane tylko w przypadku, gdy praca cudzoziemca nie jest związana z działalnością sezonową. Ponadto pracodawca ma obowiązek poinformowania Urzędu Pracy o tym, czy pracownik faktycznie podjął pracę.

Nowym rozwiązaniem jest możliwość ubiegania się o wydanie zezwolenia na pracę sezonową, które jest wydawane przez starostę. Dzięki temu zezwoleniu będzie można legalnie zatrudnić cudzoziemca do prac sezonowych na 9 miesięcy w ciągu roku. To pozytywna zmiana w stosunku do regulacji, które zezwalały na maksymalnie 6-miesięczny pobyt w Polsce. Zezwolenie na pracę sezonową może być wydane dla obywateli wszystkich państw spoza Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zezwolenie wydaje się, jeśli cudzoziemiec ma wykonywać pracę w zakresie działalności bezpośrednio związanych z rolnictwem, leśnictwem, łowiectwem i rybactwem lub gastronomią i zakwaterowaniem. Zezwolenie na pracę sezonową wydaje się, jeżeli: cudzoziemiec ma być zatrudniony w celu wykonywania pracy sezonowej, wysokość wynagrodzenia, która będzie określona w umowie z cudzoziemcem, nie będzie niższa od wynagrodzenia pracowników wykonujących w tym samym wymiarze czasu pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku oraz podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi dołączył do wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową informację starosty. Informacja starosty nie jest wymagana, jeżeli pracodawca wnioskuje o zatrudnienie cudzoziemca, który: jest obywatelem jednego z państw takich, jak: Federacja Rosyjska, Republika Białorusi, Republika Mołdawii, Republika Gruzji, Republika Armenii, Ukraina lub w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę, ukończył uczelnię z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, albo innego państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Konfederacji Szwajcarskiej, lub przez 3 lata poprzedzające złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę, przebywał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej a pobyt był nieprzerwany. Dodatkowo powierzający pracę będzie mógł, pod pewnymi warunkami, powierzyć cudzoziemcowi pracę innego rodzaju niż wykonywana w ramach działalności sezonowej, ale na okres nie dłuższy niż łącznie 30 dni w ciągu ważności zezwolenia.

Nowe przepisy przewidują zaostrzenie kar dla podmiotów zatrudniających cudzoziemców nielegalnie. Górny limit grzywny za wykroczenia polegające na nielegalnym zatrudnianiu zostanie podniesiony do 30 000 zł. Zezwolenia na pracę oraz oświadczenia wydane w procedurze uproszczonej będą rejestrowane w systemach teleinformatycznych, do których dostęp będą miały Straż Graniczna oraz Państwowa Inspekcja Pracy.