During our practice we have served versatile consulting to foundations, public funds, corporations and individual investors.

Karta Polaka

 Karta Polaka jest dokumentem potwierdzającym przynależność do narodu polskiego. Od lipca 2019 roku jest wydawana na całym świecie, nie jest już ograniczona do obywatelstwa jedynie byłych republik postsowieckich, jak było wcześniej. Karta Polaka wydawana jest przez konsula, a dla obywateli Białorusi także przez Wojewodę Podlaskiego na terytorium Polski.

 Warunkiem wydania Karty Polaka jest posiadanie pochodzenia polskiego, to znaczy, że jedno z rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej lub posiadało obywatelstwo polskie. Wymagana jest również co najmniej podstawowa  znajomość języka polskiego oraz kultywowanie polskich tradycji oraz zwyczajów. Jeżeli brak jest dowodów posiadania pochodzenia polskiego, cudzoziemiec może przedstawić zaświadczenie organizacji polskiej lub polonijnej potwierdzające aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz języka polskiego i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej przez okres co najmniej trzech ostatnich lat.

Posiadanie Karty Polaka nie potwierdza obywatelstwa polskiego, ani uprawnia do przekraczania granicy bez ważnej wizy. Jednak Karta Polaka ułatwia przebywanie w Polsce oraz wspiera posiadaczy w zachowaniu związku z Polską oraz jej kulturą. 

Korzyści płynące z posiadania Karty Polaka:

  • brak opłat konsularnych przy uzyskaniu wizy;
  • brak konieczności posiadania zezwolenia na pracę;
  • możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce;
  • bezpłatny system oświaty;
  • bezpłatna opieka zdrowotna;
  • możliwość ubiegania się o obywatelstwo polskie po roku przebywania na podstawie karty stałego pobytu, wydanej w związku z posiadaną Kartą Polaka;
  • zwiedzanie muzeów państwowych za darmo;
  • cudzoziemiec może w pierwszej kolejności ubiegać się o uzyskanie środków finansowych z budżetu państwa polskiego lub z budżetu samorządów gmin w Polsce przeznaczonych na wspieranie Polaków za granicą.

Opisane wyżej przywileje nie mogą być stosowane, jeżeli cudzoziemiec uzyskał zezwolenie na pobyt stały lub obywatelstwo polskie, ponieważ w tych przypadkach Karta Polaka traci ważność z mocy prawa i powinna być zwrócona przy odbiorze decyzji.

Jeżeli ma się polskie pochodzenie oraz zamiar pozostawania w Polsce na stałe, zdecydowanie warto uzyskać Kartę Polaka przed przeprowadzeniem się do kraju, ponieważ ułatwia ona cudzoziemcowi życie w Polsce.