During our practice we have served versatile consulting to foundations, public funds, corporations and individual investors.

Tradycyjna rejestracja spółki czy rejestracja przez Internet?

Różnica pomiędzy tradycyjną rejestracją spółki a rejestracją poprzez Internet

  1. Tradycyjna rejestracja spółki w KRS i ponoszone koszty

 Umowa spółki.
Pierwszym krokiem, jaki należy podjąć przy tworzeniu nowej spółki, jest zawarcie umowy w formie aktu notarialnego. W umowie powinna znaleźć się nazwa spółki, jej siedziba, przedmiot działalności, wysokość kapitału zakładowego (obecne minimum, to 5 tysięcy złotych), określenie poszczególnych udziałów wraz z ich wartością nominalną oraz czas trwania spółki (jeśli taki został oznaczony). Należy pamiętać również o numerze REGON i danych dotyczących Urzędu Skarbowego. Obowiązkiem założycieli jest posiadanie firmowego konta bankowego oraz wyrobienie pieczątki firmowej.

 Koszty.

Przede wszystkim są to koszty notarialne:
- koszt aktu notarialnego spółki - przy kapitale zakładowym 5 tys. zł, wyniesie 196,80 zł.

- wypis umowy spółki z o. o. - 7,5 zł za każdą stronę aktu notarialnego. Potrzebne są minimum 2  

  wypisy umowy - do Krajowego Rejestru Sądowego i do Urzędu Skarbowego.

- notarialnie poświadczone podpisy członków zarządu - 20zł + VAT za każdy podpis. Wzory    

  podpisów są następnie składane w sądzie rejestrowym.
- podatek od czynności cywilnoprawnych ( PCC) - 21zł
- należności związane z wpisem spółki z o. o. do KRS -  koszty opłaty od wniosku o wpis (500 zł) oraz opłaty za ogłoszenie w MsiG (100 zł).

Podsumowując, koszt tradycyjnej rejestracji, to około 883zł (przy założeniu, że kapitał spółki wynosi 5000zł), plus czas oczekiwania u notariusz

 

Rejestracja spółki z o. o. przez Internet i ponoszone koszty

Od 2012 roku można zarejestrować spółkę z o.o. przez Internet. Jest to sposób dużo prostszy, tańszy, znacznie skracający proces rejestracji spółki. Nie zmienia jednak konieczności założenia firmowego konta bankowego oraz wyrobienia pieczątki firmowej.

Pierwszym krokiem, który należy zrobić, to założyć konto w systemie udostępnionym przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Może to zrobić każdy ze wspólników.

Rejestracja internetowa nie wymaga zawarcia umowy spółki w formie aktu notarialnego, dzięki czemu generuje mniejsze koszty. Wadą tego rozwiązania jest jednak brak możliwości samodzielnego formułowania treści umowy spółki. Wspólnicy mogą jednak zmienić zapisy umowy tuż po rejestracji, przeprowadzając je w formie zmiany umowy spółki. Zmiana wymaga formy notarialnej, która wiąże się z opłatami opisanymi w sposobie pierwszym.

Po zarejestrowaniu spółki, należy jeszcze dosłać notarialnie potwierdzone wzory podpisów osób zasiadających w zarządzie do sądu oraz przeprowadzić tradycyjną rejestrację spółki we właściwym Urzędzie Skarbowym, GUS oraz ZUS. Do wniosków należy dołączyć postanowienie sądu rejestrowego o wpisie spółki do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców. Z naszego doświadczenia wiemy, że do US warto dołączyć umowę spółki oraz umowę siedziby najmu spółki. Po otrzymaniu numerów NIP i REGON, należy zgłosić je do KRS. Musi zrobić to zarząd.

 

Podsumowując, nowoczesna, internetowa forma rejestracji jest tańsza i szybsza, w odróżnieniu od tej tradycyjnej. Pozwala ominąć długi proces rejestracji spółki u notariusza.