During our practice we have served versatile consulting to foundations, public funds, corporations and individual investors.

Działalność gospodarcza, która nie może być wykonywana przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

 Zgodnie z polskim prawem umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinna określać przedmiot działalności spółki. W Polsce przedmiot działalności gospodarczej określa się poprzez wybranie kodów z Polskiej Klasyfikacji Działalności (w skrócie PKD), które najlepiej odwzorowują rodzaj prowadzonej przez spółkę aktywności. Jednak istnieją pewne kategorie PKD, które nie mogą być wykonywane przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

 Te ograniczenia wynikają z formy prawnej podmiotu. Jest szereg działalności zastrzeżonych wyłącznie dla spółek akcyjnych albo podmiotów niekomercyjnych. Poniżej lista PKD zawierająca przykładowe wyłączenia.

PKD 64.11.Z        Działalność banku centralnego

PKD 64.19.Z        Pozostałe pośrednictwo pieniężne

PKD 64.20.Z        Działalność holdingów finansowych

PKD 64.30.Z        Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych

PKD 64.91.Z        Leasing finansowy

PKD 64.92.Z        Pozostałe formy udzielania kredytów

PKD 65.11.Z        Ubezpieczenia na życie

PKD 65.12.Z        Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe

PKD 65.20.Z        Reasekuracja

PKD 65.30.Z        Fundusze emerytalne

PKD 66.11.Z        Zarządzanie rynkami finansowymi

PKD 66.19.Z        Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

PKD 66.21.Z        Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat

PKD 66.22.Z        Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych

PKD 66.29.Z        Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne

PKD 66.30.Z        Działalność związana z zarządzaniem funduszami

PKD 84.11.Z        Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej

PKD 84.12.Z        Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych

PKD 84.13.Z        Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania

PKD 84.21.Z        Sprawy zagraniczne

PKD 84.22.Z        Obrona narodowa

PKD 84.23.Z        Wymiar sprawiedliwości

PKD 84.24.Z        Bezpieczeństwo państwa, porządek i bezpieczeństwo publiczne

PKD 84.25.Z        Ochrona przeciwpożarowa

PKD 84.30.Z        Obowiązkowe zabezpieczenia społeczne

PKD 94.11.Z        Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców

PKD 94.12.Z        Działalność organizacji profesjonalnych

PKD 94.20.Z        Działalność związków zawodowych

PKD 94.91.Z        Działalność organizacji religijnych

PKD 94.92.Z        Działalność organizacji politycznych

PKD 94.99.Z        Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

PKD 97.00.Z        Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników

PKD 98.10.Z        Gospodarstwa domowe produkujące wyroby na własne potrzeby

PKD 98.20.Z        Gospodarstwa domowe świadczące usługi na własne potrzeby

PKD 99.00.Z        Organizacje i zespoły eksterytorialne

 

Wpisanie do umowy spółki któregokolwiek z „zakazanych” PKD, a następnie złożenie wniosku o rejestrację podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego, spowoduje zwrot wniosku rejestracyjnego. W takim przypadku konieczna jest zmiana umowy spółki oraz ponowne wypełnienie formularzy rejestrowych i zgłoszenie ich do Krajowego Rejestru Sądowego.