During our practice we have served versatile consulting to foundations, public funds, corporations and individual investors.

Limit transakcji gotówkowych w 2017 roku

Przedsiębiorcy, rozliczający się z partnerami w formie gotówkowej muszą wiedzieć, że od nowego roku próg transakcji, jakie będzie można realizować z pominięciem rachunku płatniczego (np. rachunku bankowego), będzie zmniejszony z aktualnych 15 tys. euro do 15 tys. złotych. Przekroczenie tego progu będzie skutkować brakiem zdolności zaliczenia takiego "gotówkowego" wydatku do kosztów uzyskania przychodów. Niemniej wciąż będzie możliwość regulowania zobowiązań, również w sumie przekraczającej 15 tys. zł w drodze kompensaty, nettingu albo zastosowanie transakcji barterowych, lub innych aniżeli płatność form regulowania zobowiązania, bez kar w postaci braku możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodu.

Taka kara (brak opcji wliczenia wydatku do kosztów podatkowych, zarówno w PIT, jak i CIT) dotyka tak jednej gotówkowej wpłaty na sumę ponad 15 tys. zł, jak i kilku płatności gotówkowych w opcji jednej transakcji (np. jednej umowy sprzedaży). Konieczność realizowania tych płatności za pośrednictwem rachunku bankowego tyczy zapłaty w złotówkach i w walutach innych. Te waluty winne być przeliczane na złotówki zgodnie z kursem średnim walut obcych ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego przed dniem zrealizowania transakcji.

Podobnie jak już wspomniano wcześniej, przedsiębiorstwa, jakie hcą transakcje o wartości ponad 15 tys. zł rozliczać np. w gotówce, a nie za pomocą rachunku bankowego, nie będą mogły wliczyć tej kwoty do kosztów uzyskania przychodów. Jeśli nie będą mogły pomniejszyć kosztów uzyskania przychodów, to będą musiały zwiększyć przychód.

Ustanawiające tę kwestię przepisy ustawy o PIT i ustawy o CIT posługują się do terminem „płatności", wynikającej z transakcji, co znaczy, iż obejmują tylko opisany w nich efekt regulowania zobowiązania, tj. przez realizację zapłaty. Ministerstwo Finansów zamieściło informację, iż regulacje te nie mają przeznaczenia do innych form regulowania (wygasania) zobowiązań, jakie nie są w typie płatności i nie są związane z rachunkiem płatniczym. Te opcje uregulowania zobowiązań, jak np. kompensata (potrącenie), albo wymiana barterowa nie są regulowane przepisami tyczącymi limitów (strony umowy nie realizują „płatności").

W momencie płatności, jakie odbywają się z pomocą podmiotów płatniczych, powiązanych z rachunkami płatniczymi, jak m.in. karty płatnicze, jak też płatności realizowanych poprzez systemy pośredniczące w transakcjach, jak na przykład PayPal, PayU itp., będzie zrealizowany obowiązek dokonania ich za pośrednictwem rachunku płatniczego.

Regulacje te od 1 stycznia 2017 roku opisuje ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej - Dz. U. z 2016 roku, poz. 780.

Od nowego roku zmienia się przepis art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i będzie brzmiał: „dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy:

  • stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
  • jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 zł, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji."