During our practice we have served versatile consulting to foundations, public funds, corporations and individual investors.

PCC od nabycia udziałów w polskiej spółce

 Nabycie udziału w polskiej spółce wiąże się z obowiązkiem zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) oraz złożenia deklaracji PCC-3 na terytorium Polski.

 Deklaracja PCC-3 powinna być złożona w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego, tj. daty podpisania umowy sprzedaży udziałów, przy czym jako data złożenia deklaracji również liczy się data nadania przesyłki w urzędzie pocztowym. Wraz ze złożeniem deklaracji kupujący powinien wpłacić podatek w wysokości 1% od wartości rynkowej nabywanych udziałów. Jeżeli urząd skarbowy uzna, że udziały są sprzedawane poniżej lub powyżej wartości rynkowej, może zażądać wyjaśnień lub powołać biegłego do oceny wartości udziałów w związku z brakiem wyjaśnień podatnika. Jeżeli okaże się, że wartość różni się o co najmniej 33%, podatnik pokrywa koszty opinii biegłego.

 Podsumowując, podatnik nabywający udziały musi podjąć następujące działania: wypełnić i złożyć druk PCC-3 oraz wpłacić podatek wynikający z deklaracji na właściwe konto urzędu skarbowego.

 Wyjątkiem jest sytuacja, gdy umowa sprzedaży udziałów została zawarta w formie aktu notarialnego, wtedy obowiązek pobrania i wpłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych spoczywa na notariuszu. Tym samym kupujący udziały nie będzie zobowiązany do składania deklaracji, ani wpłacania podatku. Jednak jeżeli notariusz jedynie poświadczył notarialnie podpisy na umowie zbycia udziałów, wówczas nabywca musi złożyć deklarację i uiścić podatek.

 Jeżeli kupującym jest osoba fizyczna lub prawna, niebędąca rezydentem podatkowym Polski, wówczas musi złożyć deklarację PCC-3 oraz wpłacić podatek w związku z tym, że czynność dotyczy udziałów polskiej spółki. Ważną kwestią w tym przypadku jest posiadanie identyfikatora podatkowego przez nierezydenta. Nierezydent, będący osobą fizyczną oraz posiadający polski numer PESEL, podaje go w deklaracji PCC-3 oraz składa formularz zgłoszeniowy podatnika ZAP-3 do właściwego urzędu skarbowego, o ile nie był złożony wcześniej. W przypadku, gdy nierezydent nie posiada numeru PESEL, musi złożyć formularz NIP-7 w celu uzyskania numeru podatkowego NIP, wskazując w piśmie przewodnim, że numer NIP jest niezbędny do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych, dołączając kopie umowy zbycia udziałów oraz kopię paszportu lub dowodu osobistego.

 Nierezydent, będący osobą prawną, powinien posiadać polski numer NIP. Jeżeli nierezydent przed złożeniem deklaracji PCC-3 nie rozpoczął procedury uzyskania numeru NIP, musi złożyć formularz wraz z deklaracją, podając w piśmie przewodnim konieczność numeru NIP w związku ze złożeniem deklaracji PCC-3 oraz zapłatą podatku, dołączając kopie dokumentów rejestracyjnych spółki oraz umowy zbycia udziałów.

 Ważną kwestią jest właściwość miejscowa urzędu skarbowego, którą należy sprawdzać dla każdego województwa, w którym podatnik prowadzi działalność w Polsce. Jeżeli jednak nierezydent prowadzi działalność w więcej niż jednym województwie,  właściwym do złożenia deklaracji PCC-3 oraz zapłaty podatku będzie III Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście, natomiast rejestracji podatnika należy dokonać w II Urzędzie Skarbowym Warszawa-Śródmieście.

 Często nabywcy udziałów zaniedbują obowiązek złożenia deklaracji i zapłacenia podatku przy zakupie udziałów w związku z brakiem wiedzy, jednak cała powyższa procedura jest konieczna i podlega sankcjom finansowym w przypadku naruszenia prawa podatkowego.