During our practice we have served versatile consulting to foundations, public funds, corporations and individual investors.

Tarcza antykryzysowa: dofinansowanie wynagrodzeń pracowników

 Na podstawie nowych przepisów tzw. tarczy antykryzysowej, która ma przeciwdziałać gospodarczym skutkom pandemii koronawirusa, przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników. Można złożyć wniosek o dofinansowanie do wojewódzkiego urzędu pracy o dofinansowanie w związku z przestojem ekonomicznym lub obniżeniem wymiaru czasu pracy albo ubiegać się o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników na podstawie wniosku składanego do powiatowego urzędu pracy. W niniejszym artykule wyjaśnimy szczegółowo jakie warunki należy spełnić, aby ubiegać się o te dofinansowania.

 Przedsiębiorca, u którego nastąpił spadek obrotów gospodarczych może wprowadzić przestój ekonomiczny lub obniżenie wymiaru czasu pracy pracowników, a następnie zwrócić się z wnioskiem o przyznanie świadczeń pieniężnych na rzecz ochrony miejsc pracy.

 Dofinansowanie może uzyskać przedsiębiorca rozumiany jako osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą. Przedsiębiorcami są także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Przedsiębiorca nie może zalegać w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r., z zastrzeżeniem możliwości zawarcia umowy z ZUS w sprawie spłaty zadłużenia. Nie mogą również zachodzić przesłanki do ogłoszenia upadłości.

 Aby przedsiębiorca spełniał warunki do dofinansowania, musi dotknąć go spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia koronawirusa. W przypadku tego dofinansowania przez spadek obrotów rozumie się spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do łącznych obrotów analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego, lub nie mniej niż o 25% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

 Przedsiębiorca jest uprawniony by wypłacać pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%, nie niższe jednak niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy albo obniżyć wymiar czasu pracownika o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu. W przypadku obniżenia wymiaru czasu pracy, wynagrodzenie zostaje obniżone proporcjonalnie do obniżki wymiaru czasu pracy, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

 Aby pracodawca mógł w tym trybie wprowadzić przestój ekonomiczny lub obniżyć wymiar czasu pracy, musi zawrzeć porozumienie, które określi warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy. Porozumienie zawiera pracodawca wraz z działającymi w zakładzie związkami zawodowymi, a jeśli w zakładzie nie działają organizacje związkowe – z przedstawicielami pracowników, wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy. Pracodawca jest zobowiązany do przekazania kopii porozumienia właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia porozumienia.

 W pisemnym porozumieniu powinno określić się grupy zawodowe objęte przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy, obniżony wymiar czasu pracy obowiązujący pracowników oraz okres, przez jaki obowiązują rozwiązania dotyczące przestoju ekonomicznego lub obniżonego czasu pracy.

 Pracodawca może uzyskać wsparcie w postaci dofinansowania do wynagrodzenia pracownika objętego przestojem ekonomicznym, w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Jednak dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek, było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

 W przypadku dofinansowania do wynagrodzenia pracownika, któremu obniżono wymiar czasu pracy o 20%, pracodawca może uzyskać dofinansowanie do wysokości połowy wynagrodzenia, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku. Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek, było wyższe niż 300% przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu.

 Dofinansowanie przysługuje na łączny okres 3 miesięcy przypadających od daty złożenia wniosku.

 Wnioski o przyznanie pomocy można składać do dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Do wniosku o przyznanie świadczeń przedsiębiorca powinien dołączyć kopię porozumienia, w którym określono warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy, a w przypadku zadłużenia – także kopię umowy zawartej z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych lub kopię decyzji urzędu skarbowego w sprawie spłaty zadłużenia, jeżeli przedsiębiorca miał zadłużenie z tytułu składek i zawarł umowę z ZUS lub uzyskał decyzję w sprawie spłaty zadłużenia. Ponadto załącznikiem do wniosku jest umowa o wypłatę świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy zawarta pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy a przedsiębiorcą, a także wykaz pracowników uprawnionych do świadczeń.

 Nowe przepisy wprowadziły również możliwość dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników na podstawie umowy zawartej przez starostę z przedsiębiorcą. W tym przypadku wniosek składany jest do Powiatowego Urzędu Pracy. Warto zwrócić uwagę na fakt, że  przedsiębiorca nie może otrzymać tego dofinansowania w części, w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

 W przypadku tego dofinansowania przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

 Wysokość dofinansowania zależy od wielkości spadku obrotów gospodarczych. W przypadku spadku obrotów o:

  1. co najmniej 30% – dofinansowanie może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w rozumieniu ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zwanego dalej „minimalnym wynagrodzeniem”, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika;
  2. co najmniej 50% – dofinansowanie może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika;
  3. co najmniej 80% – dofinansowanie może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika.

 Dofinansowanie może być przyznane na okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku. Wniosek o dofinansowanie przedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na swoją siedzibę lub miejsce wykonywania pracy przez pracowników w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. Dofinansowanie przyznawane jest na podstawie umowy zawartej przez starostę z przedsiębiorcą.