During our practice we have served versatile consulting to foundations, public funds, corporations and individual investors.

Zmiana zezwolenia na pobyt i pracę

 Większość cudzoziemców składając wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, jako podstawę swojego pobytu wskazuje wykonywanie pracy na terytorium Polski.
W decyzji o udzieleniu zezwolenia zostaje wymieniony konkretny pracodawca, u którego można świadczyć pracę, na określonych warunkach. Czy w każdym przypadku zmiany danych pracodawcy lub warunków zatrudnienia należy zmienić kartę pobytu?

 Jeśli w decyzji wydanej cudzoziemcowi zostały określone warunki wykonywania pracy, zmiana podmiotu powierzającego wykonywanie pracy (pracodawcy) wskazanego w tym zezwoleniu wymaga uzyskania nowego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Cudzoziemiec musi od nowa starać się o wydanie mu karty pobytu, tak jakby poprzednia karta pobytu straciła swoją ważność. Wykonywanie pracy na innych warunkach niż określone w zezwoleniu, na przykład na innym stanowisku, z niższym wynagrodzeniem, ze zmianą wymiaru czasu pracy lub rodzaju umowy będącej podstawą wykonywania pracy, również wymaga zmiany udzielonego zezwolenia.

 Jednak są przypadki, gdy mimo pojawienia się nowych okoliczności, nie jest wymagana zmiana lub wydanie nowego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Przykładowo jest to zmiana siedziby lub miejsca zamieszkania pracodawcy. Pracodawca może również zmienić nazwę lub formę prawną. Ponadto w przypadku zastąpienia umowy cywilnoprawnej umową o pracę, przejęcia pracodawcy lub jego części przez innego pracodawcę, przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę, zmiana lub wydanie nowego zezwolenia nie jest wymagane. W takich przypadkach należy tylko poinformować o wszystkich zmianach urząd, który udzielił cudzoziemcowi zezwolenie.

 Jeżeli mają Państwo jakieś wątpliwości lub Państwa sytuacja wymaga indywidualnej porady – zapraszamy do kontaktu.