During our practice we have served versatile consulting to foundations, public funds, corporations and individual investors.

Zmiana ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

 W dniu 04.01.2022 r. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw. Celem wprowadzenia zmian w przepisach jest przede wszystkim usprawnienie legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce.

 Ustawodawca uprościł warunki udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę wprowadzając do przepisu następujące zmiany: w celu uzyskania zezwolenia nie jest już wymagane posiadanie źródła stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na utrzymaniu cudzoziemca oraz zapewnionego miejsca zamieszkania na terenie Polski, jednak po zmianie wysokość miesięcznego wynagrodzenia cudzoziemca, nie może być niższa niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, niezależnie od wymiaru czasu pracy i rodzaju stosunku prawnego stanowiącego podstawę wykonywania pracy.

Został wprowadzony nowy tryb zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Do tej pory zmiana zezwolenia nie była możliwa w przypadku zmiany podmiotu powierzającego wykonywanie pracy wskazanego w decyzji. Nowelizacja wprowadziła możliwość zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę z ww. powodu w ramach okresu ważności dotychczas udzielonego zezwolenia. Ustawa przewiduje, iż wniosek o zmianę ma być składany na formularzu określonym przez Ministra właściwego do spraw wewnętrznych w drodze rozporządzenia.

Ponadto rozszerzono katalog okoliczności, które nie wymagają zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, oprócz już obowiązujących ustawodawca wprowadził: zmianę nazwy stanowiska, na jakim cudzoziemiec wykonuje pracę, przy jednoczesnym zachowaniu zakresu jego obowiązków lub zwiększenie wymiaru czasu pracy przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu wynagrodzenia. W tych sytuacjach cudzoziemiec nie musi ubiegać się o zmianę zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.

Nowelizacja wprowadza także rozwiązanie ułatwiające uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę przez cudzoziemców zamierzających wykonywać pracę w podmiotach o szczególnym znaczeniu strategicznym dla polskiej gospodarki. Rozpatrywanie spraw o takie zezwolenie będzie miało pierwszeństwo przed innymi sprawami, ma to na celu przyciągnięcie zagranicznych inwestorów do Polski.

Kolejną zmianą jest wydłużenie terminu ważności oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Nowelizacja zastępuje „okresy pracy wykonywanej na podstawie oświadczeń wpisanych do ewidencji oświadczeń wynoszą łącznie nie dłużej niż 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy” na „okres wykonywania pracy określony w złożonym oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi jest nie dłuższy niż 24 miesiące”, a więc ustawodawca nie tylko przedłuża okres ważności oświadczenia, ale też zdejmuje ograniczenie zgody na pracę przez maksymalnie 6 miesięcy, po których musiała nastąpić przerwa.

Nowelizacja skraca także okresy rozpatrywania spraw w Urzędach Wojewódzkich:

  • do 60 dni w sprawach o pobyt czasowy w pierwszej instancji, liczonych w sposób szczególny, od momentu, w którym wszystkie braki formalne wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy zostały uzupełnione;
  • do 90 dni w sprawach o pobyt czasowy w drugiej instancji;
  • do 30 dni na rozpatrywanie wniosków o wydanie niektórych wiz krajowych, tj. wiz wydawanych w celu odbycia studiów, prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych, odbycia stażu albo udziału w programie wolontariatu europejskiego;
  • do 6 miesięcy w sprawach udzielenia zezwolenia na pobyt stały oraz zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej liczonych w sposób szczególny, od momentu, w którym wszystkie braki formalne wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy zostały uzupełnione.

Jeśli potrzebujesz pomocy w procedurze legalizacji pobytu lub pracy, napisz do nas na adres: info@consultinvest.pl, a nasi specjaliści pomogą Ci załatwić wszystkie formalności!