During our practice we have served versatile consulting to foundations, public funds, corporations and individual investors.

Rejestracja samochodu używanego zakupionego w UE

 Zgodnie z przepisami polskiego prawa sprowadzony z zagranicy pojazd należy zarejestrować w ciągu 30 dni od dnia jego sprowadzenia na terytorium Polski. Niedopełnienie tego obowiązku wiąże się z możliwością nałożenia kary administracyjnej do 1000 złotych. W niniejszym artykule omówimy szczegóły oraz listę dokumentów, które należy złożyć w celu rejestracji samochodu używanego lub z komisu, sprowadzonego z jednego z państw Unii Europejskiej lub kraju trzeciego, oraz jakie opłaty należy wnieść podczas rejestracji.

 W celu zarejestrowania pojazdu należy zgłosić się do wydziału komunikacji starostwa powiatowego właściwego dla miejsca zamieszkania osoby fizycznej lub miejsca siedziby spółki, która nabyła pojazd. Podczas wizyty należy mieć przy sobie:

 1. Wypełniony formularz.
 2. Dowód zakupu pojazdu - np. faktura lub umowa sprzedaży wraz z tłumaczeniem na język polski, wykonanym w Polsce przez tłumacza przysięgłego, jeżeli jest sporządzony w języku innym niż polski.
 3. Dowód rejestracyjny pojazdu wraz z tłumaczeniem, wykonanym w Polsce przez tłumacza przysięgłego na język polski.
 4. Tablice rejestracyjne lub pisemne oświadczenie o braku tablic.
 5. Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu.
 6. Pisemne oświadczenie o dacie wprowadzenia pojazdu do Polski.
 7. Potwierdzenie wniesienia akcyzy (jeżeli jest wymagana)
 8. Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej.
 9. Wydruk z KRS lub CEIDG, jeżeli nabywcą jest przedsiębiorca.
 10. Dowód osobisty lub paszport osoby uprawnionej do dokonania czynności.
 11. Karta pobytu lub decyzja lub wiza D, jeżeli kupującym jest osoba fizyczna, będąca cudzoziemcem.
 12. Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy, jeżeli kupującym jest osoba fizyczna, będąca cudzoziemcem.
 13. Pełnomocnictwo, jeżeli w imieniu nabywcy występuje osoba trzecia.

Bardzo ważną kwestią jest przedstawienie dokumentów, przetłumaczonych wcześniej na język polski przez tłumacza, znajdującego się na liście tłumaczy Ministerstwa Sprawiedliwości, zwanego tłumaczem przysięgłym.  W przypadku, gdy umowa sprzedaży została sporządzona w dwóch językach, w tym polskim, tłumaczenie nie będzie wymagane. Ponadto, oprócz tłumaczeń dokumentów przed rejestracją pojazdu należy wykupić ubezpieczenie OC w terminie nie późniejszym, niż rejestracja pojazdu.

W przypadku zakupu samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej w Polsce, należy dodatkowo zapłacić akcyzę w ciągu 30 dni od daty zakupu samochodu i złożyć deklarację AKC-U/S w ciągu 14 dni od zapłaty akcyzy. Dopiero po jej uiszczeniu można otrzymać dokument potwierdzający zapłatę akcyzy, który jest niezbędny do rejestracji samochodu w Polsce.

Obecnie w Polsce obowiązują dwie stawki akcyzy na samochody:

 • 3,1% wartości pojazdu dla samochodów z silnikami o pojemności do 2000 cm3,
 • 18,6% wartości pojazdu dla samochodów z silnikami o pojemności powyżej 2000 cm3.

Warto jednak zwrócić uwagę, że w przypadku niektórych samochodów hybrydowych obowiązują inne stawki, które od 01.01.2020 zmniejszyły się o 2 razy, a w 2021 roku planowane jest jeszcze większe obniżenie stawki podatkowej.

Poruszając temat podatku, warto osobno wspomnieć o podatku od wartości dodanej. W przypadku nabycia samochodu osobowego lub ciężarowego przez polskiego podatnika VAT od zagranicznego podatnika VAT-UE kupujący musi wiedzieć, że jest to wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru. Jeżeli pojazd musi być zarejestrowany przez kupującego w Polsce lub jeśli nie podlega rejestracji i jest eksploatowany na terenie kraju, podatnik jest zobowiązany bez zawiadomienia organu podatkowego do uiszczenia podatku w terminie 14 dni od daty zakupu. W takim przypadku podatnicy są zobowiązani do przedstawienia Naczelnikowi Urzędu Skarbowego informacji o zakupionych rodzajach transportu na formularzu VAT-23. Do informacji dołączana jest kopia faktury potwierdzająca zakup pojazdu.

Jeśli osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej, kupuje używany samochód, to czynność ta nie jest wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów i nie podlega w ogóle opodatkowania podatkiem VAT, ale jeśli nowy pojazd zostanie zakupiony - będzie to wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, a kupujący musi złożyć deklarację VAT-10 w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Za rejestrację pojazdu pobiera się opłatę w wysokości 256,00 zł - dotyczy samochodów osobowych lub ciężarowych lub 197,00 zł - dotyczy motocykli lub 121,50 zł - dotyczy przyczep, naczep lub ciągników rolniczych lub 111,50 zł - dotyczy motorowerów oraz opłatę 17,00 zł, jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik, niebędący małżonkiem, wstępnym, zstępnym, lub rodzeństwem. Opłaty za rejestrację wpłacane są na konto starostwa powiatowego, natomiast opłata skarbowa za pełnomocnictwo – na konto urzędu miasta lub gminy.

Jeżeli wszystkie dokumenty zostały wypełnione oraz opłacone prawidłowo, a wniosek nie zawiera braków, od razu zostaną wydane tablice rejestracyjne oraz tymczasowy dowód rejestracyjny, który będzie ważny przez 30 dni. Z takim kompletem dokumentów pojazd może być używany i można nim poruszać się tylko po terenie Polski i Unii Europejskiej. Po około 2-4 tygodniach wydana zostaje decyzja o zarejestrowaniu pojazdu, stały dowód rejestracyjny oraz karta pojazdu. Przy odbiorze stałych dokumentów należy okazać ważne ubezpieczenie OC.

Oprócz obowiązku rejestracji pojazdu, na kupującym ciąży obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych, ale pod jednym warunkiem – nabycie pojazdu nastąpiło na podstawie umowy sprzedaży lub innej umowy bez wystawienia faktury VAT oraz drugą stroną umowy była osoba fizyczna. Jeżeli występuje obowiązek zapłaty podatku, należy wpłacić 2% od wartości rynkowej nabywanego pojazdu oraz złożyć deklarację PCC-3 w terminie 14 dni od podpisania umowy sprzedaży. Nie ma obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych, jeśli samochód znajdował się w chwili zawierania umowy poza granicami Polski i sama umowa nie została zawarta na terytorium Polski.

Mimo to, że procedura rejestracji używanego samochodu sprowadzonego z zagranicy znacznie odbiega od rejestracji samochodu krajowego, jest ona w miarę przejrzysta i zrozumiała. Najważniejsze jest przestrzeganie ustalonych wymagań i terminów.