During our practice we have served versatile consulting to foundations, public funds, corporations and individual investors.

Podatek u źródła dochodu

 Niektóre usługi, bez względu na to, że świadczone przez zagranicznego kontrahenta, mogą być opodatkowane w Polsce. Przy nabyciu niektórych usług od firmy zagranicznej (na przykład porady prawnej), polski przedsiębiorca musi zdawać sobie sprawę, że w związku z ich zakupem będzie zobowiązany do wykonywania dodatkowych obowiązków, a może będzie musiał zapłacić podatek u źródła dochodu.

 W przypadku osób prawnych otrzymujących dochód w Polsce stawka podatku u źródła określona jest według art. 21 i art. 22 ustawa o CIT. Aby uniknąć płacenia wyższego podatku, wymagane jest posiadanie certyfikatu rezydencji podatkowej, którego definicja podana poniżej. *

Brak posiadania certyfikatu rezydencji podatkowej wiąże się ze zmniejszeniem odpowiedniej kwoty wynikającej z faktury do 20% (standardowy polski podatek u źródła, z niektórych źródeł dochodów). Certyfikat rezydencji podatkowej umożliwia obniżenie podatku u źródła do kwoty wynikającej z umowy międzynarodowej, tj. do 10% lub 5%. Posiadanie certyfikatu rezydencji podatkowej może również prowadzić do tego, że dochód w Polsce będzie w pełni zwolniony z opodatkowania.

Od 2019 r. jest możliwe korzystanie z kopii certyfikatu rezydencji podatkowej. Należy jednak pamiętać, że korzystanie z kopii certyfikatu rezydencji podatkowej będzie miało ograniczony zasięg. Ustawa przewiduje, że takie certyfikaty mogą być wykorzystywane wyłącznie do płatności w zakresie usług niematerialnych i tylko w przypadkach, gdy łączna kwota płatności na rzecz tego kontrahenta nie przekracza 10 000 zł w roku podatkowym. Konsekwentnie, w większości przypadków nadal będzie konieczne posiadanie oryginalnych certyfikatów (lub certyfikatów elektronicznych, a nie skanów!).

Ponadto jedną z kluczowych zmian jest pełna zmiana zasad pobierania podatku u źródła przychodów w przypadku, gdy płatności na rzecz tego kontrahenta przekraczają limit 2 milionów złotych w roku podatkowym. Zgodnie z nowymi zasadami, jeżeli płatności przekroczą 2 miliony złotych, wówczas płatnik będzie zobowiązany przed pobraniem podatku w całości, według stawki wynikającej z polskich norm (zwykle 20%), a to nie zależy od tego, czy ma prawo do zastosowania obniżonej stawki lub nawet stosować zerową stawkę.

* Certyfikat rezydencji podatkowej potwierdza, że dana osoba jest rezydentem podatkowym w danym kraju. Dochód podmiotu posiadającego taki certyfikat - z całego jego dochodu - podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w kraju wydającym certyfikat rezydencji podatkowej.

  

Stawka podatkowa u źródła dochodu uzyskanego w Polsce przez podmiot zagraniczny.

Art. 21 Ustawy o CIT brzmi:

  1. Podatek dochodowy z tytułu uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2, przychodów:

1) z odsetek, z praw autorskich lub praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego, za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how),

2) z opłat za świadczone usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej, wykonywanej przez osoby prawne mające siedzibę za granicą, organizowanej za pośrednictwem osób fizycznych lub osób prawnych prowadzących działalność w zakresie imprez artystycznych, rozrywkowych lub sportowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2a) z tytułu świadczeń: doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze

– ustala się w wysokości 20% przychodów;

3) z tytułu należnych opłat za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w portach polskich przez zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi handlowej, z wyjątkiem ładunków i pasażerów tranzytowych,

4) uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej, z wyłączeniem przychodów uzyskanych z lotniczego rozkładowego przewozu pasażerskiego, skorzystanie z którego wymaga posiadania biletu lotniczego przez pasażera

– ustala się w wysokości 10% tych przychodów.

Obowiązki płatnika związane z obliczaniem podatku pobieranego u źródła:

- Osoby prawne są zobowiązane do zapłaty otrzymanej kwoty podatku u źródła dochodu przed siódmym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatek został pobrany.

- Następnie należy przesłać deklarację CIT-10Z do właściwego Inspektoratu Podatkowego do końca pierwszego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku.

- Do końca trzeciego miesiąca następującego po roku podatkowym lub w przypadku zakończenia działalności gospodarczej przed wygaśnięciem rozwiązania umowy, należy przekazać podatnikowi i służbie podatkowej właściwej w sprawach opodatkowania osób zagranicznych oświadczenie IFT2R. Warto zauważyć, że osoba prawna, nawet jeśli korzystała z przyznanego prawa do zwolnienia z obowiązku zapłaty podatku u źródła dochodu, nadal jest zobowiązana do przesłania deklaracji IFT2R.