During our practice we have served versatile consulting to foundations, public funds, corporations and individual investors.

Przedstawicielstwo przedsiębiorcy zagranicznego

Każdy zagraniczny przedsiębiorca ma prawo do stworzenia swojego przedstawicielstwa na terenie Polski. Jest to niesamodzielna prawnie i podporządkowana jednostka organizacyjna, która prowadzi działalność tylko i wyłącznie w kwestii reklamy i promocji przedsiębiorcy zagranicznego na terenie Polski.

Działania takie jak koordynowanie reklamy i kampanii reklamowych. Taka forma przedstawicielstwa zbiera również i przekazuje swojej macierzystej jednostce informacje na temat polskiego rynku. Każdy przedsiębiorca ma prawo stworzyć takie przedstawicielstwo niezależnie od miejsca, z jakiego pochodzi firma macierzysta. Wpis do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych dokonywany jest poprzez Ministerstwo Rozwoju. Każdy przedsiębiorca, który działa w taki sposób będzie musiał używać na terenie Polski oryginalnej nazwy firmy macierzystej, a także przetłumaczonej formy prawnej na język polski. Za wszelkie działania wynikające z polskiego przedstawicielstwa odpowiedzialność ponosi w całości przedsiębiorca zagraniczny będący właścicielem danej marki.

Kapitał przedstawicielstwa:

Ta forma działalności nie zobowiązuje nas do posiadania kapitału zakładowego.

Księgowość w przedstawicielstwie:

Każdy przedstawiciel rozpoczynający działalność w naszym kraju musi prowadzić również działania księgowe zgodnie z literą polskiego prawa. Wszystkie obowiązkowe sprawozdania finansowe i księgi rachunkowe powinny być sporządzone zgodnie z wymogami polskiego prawa, w języku polskim i polskiej walucie. Dzięki temu, że taka forma działalności nie jest de facto prowadzeniem działalności gospodarczej zgodnie z ustawą, możemy zastosować uproszczone metody prowadzenia niektórych elementów rachunkowości, w tym zeznań finansowych oraz sprawozdań finansowych. Zasady te określone zostały w Ustawie o rachunkowości (załącznik nr 4). Przedstawicielstwo nie jest zobowiązane do obowiązku badania składanych sprawozdań finansowych przez rewidenta zgodnie z ustawą o rachunkowości. W praktyce oznacza to, że takie przedstawicielstwo nie musi składać zeznania finansowego do właściwych organów sądowych takich jak rejestr KRS. Pełną odpowiedzialność za wszystkie zeznania ponosi zagraniczny właściciel.

Podatki:

Ta forma działalności nie jest płatnikiem podatku dochodowego. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych podmiot przedstawicielstwa nie musi również składać deklaracji CIT-2, a z uwagi na to, że pełni jedynie rolę pomocniczą lub przygotowawczą nie ma potrzeby odprowadzania podatku dochodowego od osób prawnych. Podmiot taki jest również zwolniony z zeznania CIT-8. Jedynie w sytuacji, gdy takie przedstawicielstwo zatrudnia pracowników musi stać się płatnikiem podatku dochodowego, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych dla osób fizycznych. Taka forma działalności uznawana jest za taką samą działalność jak ta powadzone przez przedsiębiorcę zagranicznego. Dlatego właśnie forma przedstawicielstwa nie posiada odrębnej podmiotowości prawnej. Traktowana jest jako zamiejscowa część struktury przedsiębiorstwa zagranicznego. Konsekwencje prawne takiego postrzegania są daleko idące. Przede wszystkim nie może ono stać się stroną w żadnej umowie, a każda umowa musi być sygnowana przez firmę zagraniczną, której dane przedstawicielstwo dotyczy.

Takie przedstawicielstwo zagraniczne z powodu nie posiadania de facto podmiotowości prawnej nie może stać się również stroną w postępowaniu sądowym. Nie może być stroną pozwaną ani też pozywającą. W ewentualnych sprawach sądowych zawsze stroną jest przedsiębiorca zagraniczny.

Co jednak najważniejsze przedstawicielstwo ma ograniczone możliwości jeżeli chodzi o prowadzenie działalności gospodarczej na terenie kraju. Zajmuje się więc de facto jedynie reklamowaniem i promowaniem zagranicznego przedsiębiorcy.

W myśl ustawy o swobodzie działalności gospodarczej aby utworzyć takie przedstawicielstwo należy dokonać wpisu w rejestr przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych. Wpisu takiego dokonamy we właściwym ministerstwie (gospodarki). Należy dokonać go pod oryginalną nazwą zagranicznego przedsiębiorcy z przetłumaczonymi na język polski nazwami formy prawnej i z dodatkowymi wyrazami „Przedstawicielstwo w Polsce”.