During our practice we have served versatile consulting to foundations, public funds, corporations and individual investors.

Procedura i sposoby uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy na terytorium RP

 Najczęstszym powodem uzyskania czasowego pobytu w Polsce jest:

- wykonywanie pracy u polskiego pracodawcy;

- prowadzenie działalności gospodarczej;

- studia;

- pobyt z rodziną.

 Są również inne, mniej znane, sposoby uzyskania karty pobytu, jednak zawierają w sobie więcej określonych wymagań, na przykład Niebieska karta UE – wykonywanie pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji; praca sezonowa – procedura jest podobna do uzyskania tymczasowego pobytu na podstawie wykonywania pracy, inne okoliczności- studia zaoczne, absolwent uczelni polskiej itd.

Przy składaniu wniosku na podstawie wykonywania pracy, oprócz podstawowych dokumentów należy także dołączyć:

- dokumenty od pracodawcy, potwierdzające posiadanie środków finansowych niezbędnych do pokrycia zobowiązań wynikających z powierzenia pracy cudzoziemcowi, a także dokumenty potwierdzające prowadzenia działalności gospodarczej (faktury, wyciągi z banku lub stosowne oświadczenia);

- świadectwo pracy od poprzednich pracodawców (dotyczy osób wcześniej zatrudnionych w Polsce).

       W przypadku złożenia wniosku na podstawie prowadzenia działalności gospodarczej, okres działalności firmy powinien być minimum rok. Do wymaganych dokumentów należy dołączyć dokumenty potwierdzające zatrudnienie na czas nieokreślony i w pełnym wymiarze czasu pracy najkrócej przez okres roku poprzedzającego złożenie wniosku, co najmniej dwóch pracowników będących obywatelami polskimi lub cudzoziemcami. Równoznacznym warunkiem uzyskania zezwolenia na pobyt na podstawie działalności gospodarczej jest uzyskanie dochodu nie niżej dwunastokrotnego średniego miesięcznego wynagrodzenia aktualnego w momencie złożenia wniosku potwierdzonego deklaracją CIT-8 w poprzednim roku.

Pobyt z rodziną jest możliwy w dwóch przypadkach. Różnica polega na tym, że w pierwszym przypadku na karcie pobytu zostanie umieszczony dopisek dostęp do rynku pracy, w drugim przypadku wybrana podstawa nie uprawnia do wykonywania pracy, czyli dodatkowo trzeba uzyskać zezwolenia na pracę, jeżeli jest wymagane.

  1. Połączenie z rodziną – złożenie wniosku jest możliwe osobiście lub bez obecności wnioskodawcy. Jeżeli cudzoziemiec nie przebywa na terytorium RP podczas złożenia wniosku w przypadku dziecka jego przedstawicielem może zostać jeden z rodziców lub ustanowieni przez sąd opiekunowie, zamieszkujący w Polsce. W wypadku małżonków osoba reprezentująca interesy cudzoziemca znajdującego się poza granicą Polski musi posiadać pełnomocnictwo do złożenia dokumentów w imieniu współmałżonka.

Obecność wnioskodawcy będzie wymagana przy złożeniu odcisków palców oraz po wydaniu decyzji w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy. Na podstawie uzyskanego zezwolenia na pobyt czasowy członkowie rodziny cudzoziemca przebywającego na terytorium RP mogą uzyskać wizę do Polski.

  1. Inne okoliczności – złożenie wniosku jest tylko w obecności wnioskodawcy. Osoba małoletnia, która w dniu złożenia wniosku ukończyła 6 lat ma obowiązek osobistego stawiennictwa w celu złożenia odcisków palców. Ten obowiązek nie dotyczy małoletnich cudzoziemców, który w dniu złożenia wniosku nie ukończyli 6 lat.

Minimalny termin prowadzenie postępowania wynosi 4 miesiące, jeżeli zostały złożone wszystkie wymagane dokumenty. W wypadku braku któregoś z wymaganych  dokumentów,  termin załatwienia sprawy może się przedłużyć o kolejne 2-3 miesiące.