During our practice we have served versatile consulting to foundations, public funds, corporations and individual investors.

Tarcza antykryzysowa: zwolnienie małych firm ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r.

 Nowe przepisy stanowiące tzw. „Tarczę Antykryzysową” zostały już uchwalone przez Sejm, a 31 marca 2020 r. podpisane przez prezydenta i opublikowane w Dzienniku Ustaw. Tarcza antykryzysowa ma przeciwdziałać gospodarczym skutkom pandemii i ma na celu wsparcie przedsiębiorców oraz pracowników w tym trudnym czasie. Nowe przepisy w większości weszły w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia - 1 kwietnia 2020 r.

 Jedno z głównych rozwiązań, mające na celu ochronę zatrudnienia i zachowanie płynności finansowej, polega na zwolnieniu małych firm, zgłaszających do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych (za których trzeba płacić ZUS), ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r.

 Zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Ze zwolnienia mogą skorzystać także samozatrudnieni z przychodem do 15 681 zł (300% przeciętnego wynagrodzenia), którzy opłacają składki tylko za siebie. Zwolnienie obejmuje składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych.

 Zarówno przedsiębiorca, jak i pracujące dla niego osoby zachowają prawo do świadczeń zdrowotnych i z ubezpieczeń społecznych za okres zwolnienia ze składek. Przedsiębiorcy opłacający składki na własne ubezpieczenia i osoby z nimi współpracujące zachowują prawo do świadczeń w razie choroby i macierzyństwa, jeżeli były w dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym na 1 lutego 2020 r.

 W przepisach zostały określone warunki, które należy spełnić, aby skorzystać ze zwolnienia. Warunkiem jest wykonywanie działalności pozarolniczej przed 1 lutego 2020 r. i opłacanie składek na własne ubezpieczenia lub bycie płatnikiem składek przed 1 lutego 2020 r. i zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 osób na 29 lutego 2020 r., a w przypadku opłacania składek wyłącznie na własne ubezpieczenia, przychód z działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek nie może przekroczyć kwoty 15 681 zł., tj. 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto.

 Aby otrzymać zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek należy złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wniosek, który można przekazać drogą elektroniczną przez platformę PUE ZUS, za pośrednictwem poczty lub osobiście w placówce ZUS (do skrzynki na dokumenty). Ponadto należy składać dokumenty rozliczeniowe za okres
marzec - maj 2020 r. chyba, że zgodnie z przepisami jest się zwolnionym z ich składania. Ze zwolnienia ze składek nie skorzystają firmy, które znajdowały się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 r. i nie regulowały należności, w tym składek pobieranych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

UPD: Od 18 kwietnia obowiązują zmiany przepisów dotyczące rozszerzenia możliwości zwolnienia z zapłaty składek ZUS na przedsiębiorców zatrudniających od 10 do 49 osób. Przedsiębiorcy mogą starać się o zwolnienie z połowy składek ZUS.