During our practice we have served versatile consulting to foundations, public funds, corporations and individual investors.

Zmiana pracodawcy po uzyskaniu zezwolenia na pobyt i pracę

 Aby cudzoziemiec mógł legalnie przebywać w Polsce, musi uzyskać zezwolenie na pobyt. Podstawą udzielenia zezwolenia może być wykonywanie pracy. Jednak, co zrobić w sytuacji, jeżeli już po uzyskaniu karty pobytu, cudzoziemiec utraci pracę? Decyzja w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt i pracę jest wydawana na pracę u konkretnego pracodawcy i dlatego każda zmiana pracodawcy wymaga ponownego złożenia wniosku o udzielenie nowego zezwolenia.

 Cudzoziemiec może utracić pracę z różnych powodów: z powodu wypowiedzenia umowy przez pracodawcę, wypowiedzenia umowy przez pracownika lub rozwiązania umowy za porozumieniem stron. W każdym z tych przypadków cudzoziemiec ma obowiązek powiadomić pisemnie wojewodę w ciągu 15 dni roboczych od utraty pracy. Dla celów dowodowych należy zachować potwierdzenie nadania pisma na poczcie lub uzyskać potwierdzenie złożenia powiadomienia w biurze podawczym urzędu.

 Wywiązanie się z obowiązku powiadomienia wojewody o utracie pracy powoduje, że zezwolenie na pobyt i pracę nie zostanie cofnięte w okresie 30 dni liczonych od dnia utraty pracy. W ciągu 30 dni należy znaleźć nowego pracodawcę oraz złożyć nowy wniosek o zezwolenie na pobyt i pracę.

 Jeśli cudzoziemiec nie dopełni obowiązku pisemnego powiadomienia wojewody o utracie pracy lub nie złoży w ciągu 30 dni od utraty pracy nowego wniosku o zezwolenie na pobyt i pracę, poprzednie zezwolenie zostanie cofnięte, ponieważ zgodnie z polskimi przepisami zezwolenie na pobyt czasowy cofa się cudzoziemcowi, gdy ustał cel pobytu, który był powodem udzielenia zezwolenia lub przestał on spełniał wymogi udzielenia mu zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na deklarowany cel pobytu.