During our practice we have served versatile consulting to foundations, public funds, corporations and individual investors.

Warunki wydania zezwolenia dla Krajowej Instytucji Płatniczej. Część 2.

 Postępowanie w przedmiocie zezwolenia na świadczenie usług płatniczych kończy się wydaniem decyzji administracyjnej zezwalającej na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej albo odmawiającej takiego zezwolenia. Zezwolenie na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej może być wydane podmiotowi:

 1. posiadającemu kapitał założycielski co najmniej w wysokości równowartości w walucie polskiej (ustalonej przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu wydania zezwolenia):
 1. kwoty 125 000 euro – jeżeli wnioskodawca zamierza świadczyć wszystkie lub niektóre z usług płatniczych,
 2. kwoty 50 000 euro – jeżeli wnioskodawca zamierza świadczyć jedynie usługę płatniczą, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 7 UUP,
 3. kwoty 20 000 euro – jeżeli wnioskodawca zamierza świadczyć jedynie usługę płatniczą przekazu pieniężnego;

przy czym środki finansowe na pokrycie kapitału założycielskiego instytucji płatniczej nie mogą pochodzić:

 • z kredytu lub pożyczki ani być w inny sposób obciążone,
 • z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł;

       2. posiadającemu środki finansowe przeznaczone na fundusze własne w wysokości, która nie może być niższa od wyższej z wartości:

 1. minimalnej wartości kapitału założycielskiego, wskazanej w punkcie powyżej albo
 2. kwoty obliczonej na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie metody obliczania kwoty, o której mowa w art. 76 ust. 4 pkt 2 ustawy o usługach płatniczych,

przy czym udział środków niepieniężnych w środkach finansowych na pokrycie funduszy własnych krajowej instytucji płatniczej nie może przekroczyć 20%, a w przypadku, gdy instytucja płatnicza udziela kredytów płatniczych, ogólny wymóg wysokości funduszy własnych zwiększa się o 5% całkowitej wartości kredytów udzielonych w ciągu ostatniego roku obrotowego.

Należy podkreślić, że krajowa instytucja płatnicza jest obowiązana posiadać w każdym czasie fundusze własne dostosowane do rozmiaru prowadzonej działalności i rodzaju usług płatniczych, jakie może świadczyć na podstawie posiadanego zezwolenia;

        3. zapewniającemu ostrożne i stabilne zarządzanie działalnością objętą wnioskiem o wydanie zezwolenia oraz należyte wypełnianie obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, w szczególności przez posiadanie systemu zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej odpowiedniego do rodzaju, skali i stopnia złożoności świadczonych usług płatniczych, obejmującego:

 1. rozwiązania organizacyjne:
 1. struktura organizacyjna i procedury podejmowania decyzji obejmujące pełny zakres prowadzonej działalności,
 2. zasady i procedury wypełniania obowiązków instytucji obowiązanych w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;

       b. zasady zarządzania ryzykiem:

 1. zasady szacowania ryzyka, w szczególności ryzyka utraty płynności w przypadku udzielania kredytu, o którym mowa w art. 74 ust. 3 UUP, lub w przypadku prowadzenia innej działalności gospodarczej oprócz świadczenia usług płatniczych,
 2. procedury identyfikacji ryzyka, jego pomiaru, szacowania, monitorowania oraz informowania o ryzyku, a także procedury ograniczania ryzyka;

       c. kontrola wewnętrzna obejmująca:

 1. audyt wewnętrzny,
 2. badanie zgodności prowadzonej działalności z ustawą, przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz regulacjami wewnętrznymi;

       d. opis:

 1. zasad postępowania ze środkami pieniężnymi przyjmowanymi od użytkowników w celu wykonania transakcji płatniczych zgodnie z art. 78 UUP,
 2. procedur rozpatrywania skarg użytkowników,
 3. systemu komunikacji wewnętrznej.

       4. posiadającym rozwiązania organizacyjne mające służyć ochronie środków pieniężnych użytkowników zgodnie z art. 78 UUP.

Wygaśnięcie zezwolenia.

Zezwolenie na prowadzenie działalności w charakterze krajowej instytucji płatniczej wygasa, jeżeli krajowa instytucja płatnicza:

 1. w terminie 12 miesięcy od dnia wydania tego zezwolenia nie rozpoczęła działalności w zakresie usług płatniczych, przy czym za dzień rozpoczęcia działalności w zakresie usług płatniczych uważa się dzień wykonania pierwszej transakcji płatniczej (tj. transakcji o charakterze operacyjnym na rzecz klientów (takiego warunku nie spełniają transakcje testowe);
 2. nie prowadzi (jakiejkolwiek) działalności w zakresie usług płatniczych w okresie dłuższym niż 6 kolejnych miesięcy (nie wykonywanie niektórych spośród objętych zezwoleniem usług płatniczych nie skutkuje wygaśnięciem zezwolenia).

KNF wydaje decyzję administracyjną stwierdzającą wygaśnięcie zezwolenia, która jest w terminie 7 dni od dnia jej wydania podawana do wiadomości publicznej, a po jej uprawomocnieniu się krajowa instytucja płatnicza jest wykreślana z rejestru.