During our practice we have served versatile consulting to foundations, public funds, corporations and individual investors.

Jak sprzedać jednoosobową działalność gospodarczą

 Jednoosobowa działalność gospodarcza – to działalność osoby fizycznej, zarejestrowana zgodnie z prawem, która polega na wykonywaniu działalności gospodarczej na własny rachunek, lecz bez osobowości prawnej.

 Charakterystyczną cechą prowadzenia działalności gospodarczej jest to, że przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za wszystkie zobowiązania i w nazwie ma swoje nazwisko. W związku z tym sprzedaż działalności gospodarczej w całości nie jest możliwa.

Jednym z możliwych rozwiązań jest sytuacja,  kiedy przedsiębiorca najpierw powinien sprzedać cały swój majątek, podpisać umowę cesji (przekazanie prawa własności), a później likwidować działalność gospodarczą. Nabywca z kolei rejestruję własną działalność gospodarczą i kupuje majątek od sprzedającego. Tak skomplikowana procedura jest związana z tym, że przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność jest właścicielem majątku jako osoba fizyczna, majątek ten nie stanowi własności firmy.

W związku z powyższym, w celu ułatwienia przekazania prawa własności oraz sprzedaży całego biznesu można przekształcić jednoosobową działalność gospodarczą w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz sprzedać udziały w przekształconej spółce kompleksowo. Procedura przekształcenia polega na zmianie formy prawnej podmiotu. W odróżnieniu od jednoosobowej działalności gospodarczej spółka jest właścicielem całego majątku, odpowiedzialność ogranicza się do wysokości kapitału zakładowego, a umowy obowiązują nawet po zmianie udziałowców oraz zarządu.

Przekształcona spółka nabywa wszystkie prawa i obowiązki działalności przekształcanej, przechodzą na spółkę również wszystkie licencję, zezwolenia oraz koncesje, chyba że ustawa stanowi inaczej.

W celu przekształcenia należy przygotować bilans, sprawozdanie finansowe, a także sporządzić plan przekształcenia, zawierający wycenę majątku przedsiębiorstwa, który później powinien zostać zbadany przez biegłego rewidenta. Do wniosku o przekształcenie również dołącza się oświadczenie o przekształceniu oraz umowa spółki. Należy pamiętać o obowiązku opłaty podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 0,5% od kapitału zakładowego. Po ukończeniu procedury przekształcenia należy wykreślić działalność gospodarczą z CEIDG.