During our practice we have served versatile consulting to foundations, public funds, corporations and individual investors.

Informacja dla osób przybywających do Polski z Ukrainy

 Wjazd do Polski obywateli Ukrainy odbywa się na podstawie:

 • ruchu bezwizowego i paszportu biometrycznego;
 • wizy krajowej (D) lub wizy Schengen (C);
 • wizy z oznaczeniem D lub C, lub dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo Schengen;
 • posiadanego zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE i ważnej karty pobytu;
 • wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej, złożonego na polskim przejściu granicznym;
 • zgody komendanta Straży Granicznej, udzielanej podczas przekraczania granicy.

 Podczas wjazdu na terytorium RP przydatne są wszystkie dokumenty potwierdzające tożsamość. Jeśli dziecko nie ma dowodu tożsamości lub paszportu, przydatny jest akt urodzenia. Jednak w aktualnej sytuacji polski rząd podjął decyzję o możliwości przekraczania granicy polsko-ukraińskiej bez żadnych dokumentów. Osoby przekraczające tę granicę zwolnione są również z kwarantanny.

Jeśli obywatel Ukrainy wjechał do Polski na podstawie:

 • ruchu bezwizowego i paszportu biometrycznego – legalny pobyt trwa do 90 dni;
 • wizy krajowej lub wizy Schengen, wydanej przez polski organ – pobyt jest legalny zgodnie z terminem ważności wizy i okresem pobytu w niej wskazanym;

Po upływie pobytu na podstawie wizy krajowej można kontynuować pobyt bez wyjazdu w ramach ruchu bezwizowego do 90 dni z paszportem biometrycznym;

 • wizy z oznaczeniem D lub C, wydanej przez inne państwo Schengen, lub dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo Schengen - legalny pobyt trwa do 90 dni;
 • zgody komendanta Straży Granicznej – legalny pobyt trwa 15 dni.

Dla osób przebywających w Polsce, którym kończy się czas legalnego pobytu w przeciągu kilku dni będą na stronie ua.gov.pl specjalne, szczegółowe informacje na ten temat. Pobyt tych osób w Polsce nadal będzie legalny!

Przedłużenie legalnego pobytu jest możliwe przed jego upływem poprzez złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy lub w razie spełnienia przesłanek wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały. Wnioski składa się w urzędzie wojewódzkim, właściwym ze względu na miejsce pobytu.

Potem takie osoby będą mogły zadecydować, czy zostają w Polsce, czy chcą jechać dalej czy wrócić na Ukrainie, gdy sytuacja się unormuje.

Osoby uciekające z Ukrainy do Polski mogą również starać się o otrzymanie statusu uchodźcy (procedura otrzymania tego statusu zostanie opisana w kolejnym artykule).

Do obowiązków osób ubiegających się o status uchodźcy należy, m.in.:

 • przekazanie dokumentu podróży za pośrednictwem organu Straży Granicznej do depozytu Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców,
 • stawianie się na wezwania Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w celu przesłuchania lub złożenia wyjaśnień,
 • zawiadamianie o każdej zmianie swojego miejsca pobytu,
 • przebywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do dnia doręczenia decyzji ostatecznej w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej.

W związku z powyższym osoby ubiegające się o status uchodźcy nie będą mogły opuścić terytorium Polski (w tym powrócić do ojczyzny), do momentu wydania decyzji dotyczącej przyznania im statusu. Dlatego warto na początku skorzystać z możliwości przebywania na terytorium RP na podstawie innych dokumentów lub procedur legalizujących pobyt.