During our practice we have served versatile consulting to foundations, public funds, corporations and individual investors.

Zmiana wysokości podatku CIT od 2019 roku

 Do 2018 roku w Polsce dla małych podatników obowiązywała stawka CIT 15%. Pod koniec roku została podpisana ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw rok 2018 poz. 2159).

 Stawka CIT 9% dotyczy małych podatników, tj. podatników, których przychody brutto w roku podatkowym nie przekroczyły wartości 1,2 mln euro w przeliczeniu na polskie złote z zaokrągleniem do 1000 złotych, oraz podatników rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej. Warto zaznaczyć, że preferencyjna stawka będzie dotyczyła tylko źródeł przychodu, innych niż zyski kapitałowe (art. 7b ustawy o CIT), co oznacza, że np. dywidendy nadal podlegają pod stawkę 19%.

Wyjątkiem stosowania stawki 9% jest przedsiębiorstwo, które zostało utworzone:

  1. w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników, z wyjątkiem przekształcenia spółki w inną spółkę, albo
  2. w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub spółki niebędącej osobą prawną, albo
  3. przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które wniosły na poczet kapitału podatnika uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty co najmniej 10.000 euro
  4. przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej wnoszące, tytułem wkładów niepieniężnych na poczet kapitału podatnika, składniki majątku uzyskane przez te osoby albo jednostki w wyniku likwidacji innych podatników, jeżeli te osoby albo jednostki posiadały udziały (akcje) tych innych likwidowanych podatników, albo
  5. przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, jeżeli w roku podatkowym, w którym podatnik został utworzony, oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym, zostało do niego wniesione na poczet kapitału uprzednio prowadzone przedsiębiorstwo, zorganizowana część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty 10 000 euro.