During our practice we have served versatile consulting to foundations, public funds, corporations and individual investors.

Zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym od 2018 roku

Od 15 marca 2018 roku obowiązują nowe przepisy prawne dotyczące zmiany ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym w Polsce.

Podstawową zmianą jest nowy obowiązek składania wszystkich wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego drogą elektroniczną. Zmiana ta będzie obowiązywała od dnia 1 marca 2020 r.

Ponadto zostanie stworzone Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, w którym notariusz, niezwłocznie po sporządzeniu aktu, umieści elektroniczny wypis aktu. W związku z tym przedsiębiorca będzie mógł we wniosku składanym do Krajowego Rejestru Sądowego podać numer elektronicznego wypisu aktu notarialnego w Repozytorium, a po wpłynięciu wniosku dokument zostanie do niego automatycznie dołączony. Nie będzie konieczności składania wypisów aktów notarialnych w formie papierowej.

Kolejną zmianą jest nałożenie na osoby składające wniosek o wpis, osoby reprezentujące podmiot oraz likwidatorów i prokurentów obowiązku dołączenia oświadczenia zawierającego nie tylko ich zgodę na powołanie, ale też ich adresy do doręczeń. Jeżeli adres do doręczeń tych osób znajduje się poza obszarem Unii Europejskiej, należy wskazać pełnomocnika do doręczeń w Polsce.

Spółki, które są już wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego mają obowiązek złożyć do akt rejestrowych aktualne oświadczenia dotyczące adresów do doręczeń, przy pierwszym wniosku składanym do sądu rejestrowego, jednak nie później niż w terminie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Zmiany dotyczą również składania sprawozdania finansowego przez spółkę. Od 15 marca 2018 r. sprawozdanie finansowe trzeba złożyć wyłącznie w formie elektronicznej. W drodze wyjątku sprawozdania za 2017 rok, do 30 września 2018 roku, będzie można złożyć w formie skanów opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym EPUAP. Od 1 października 2018 roku w wszystkie dokumenty będą musiały być przesyłane do sądu w formie elektronicznej, z uwzględnieniem treści znowelizowanych przepisów ustawy o rachunkowości.