During our practice we have served versatile consulting to foundations, public funds, corporations and individual investors.

Mała instytucja płatnicza

 Mała instytucja płatnicza - to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która nie jest osobą prawną, której Ustawa przyznaje zdolność prawną. Mała instytucja płatnicza jest wpisana do rejestru dostawców usług płatniczych i emitentów pieniądza elektronicznego i działa w dziedzinie dowolnej usługi płatniczej, z wyjątkiem inicjowania transakcji płatniczej, a także dostępu do usługi informacji o rachunku. Takie działania mogą być prowadzone wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem oddziału lub przedstawiciela.

 Mała instytucja płatnicza pojawiła się w wyniku zmiany ustawy o usługach płatniczych. Działalność takiej instytucji finansowej polega na świadczeniu usług płatniczych na mniejszą skalę, dlatego obowiązują ograniczone wymogi regulacyjne. Na przykład instytucje tego typu nie są zobowiązane do uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego. Niemniej jednak, działalność w zakresie usług płatniczych, jako małej instytucji płatniczej, jest regulowana, dlatego jej wdrożenie wymaga uzyskania wpisu do rejestru dostawców usług płatniczych i emitentów pieniądza elektronicznego, prowadzonego przez Komisje Nadzoru Finansowego (KNF). Za datę wpisu do rejestru uważa się dzień rozpoczęcia działalności.

Charakterystyczną cechą małej instytucji płatniczej jest to, że średnia łączna kwota transakcji płatniczych w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie może przekroczyć równowartości 1 500 000 euro miesięcznie.