During our practice we have served versatile consulting to foundations, public funds, corporations and individual investors.

Opodatkowanie wspólników spółki komandytowej

 Spółka komandytowa to jedna ze spółek osobowych, która cieszy się ostatnio wzmożoną popularnością wśród przedsiębiorców. W związku z tym należy przeanalizować warianty podatkowe tego podmiotu.

 Przedmiotowa spółka nie ma osobowości prawnej i nie płaci podatku dochodowego od osób prawnych. Podatnikiem podatku dochodowego jest wspólnik takiej spółki. W przypadku, kiedy wspólnikami spółki są osoby fizyczne, dokonują one wybory rozliczenia według zasad ogólnych lub odprowadzają podatek liniowy. Nie będą odprowadzać innego podatku. Co istotne, aby skorzystać z ryczałtu liniowego nie trzeba mieć zarejestrowanej jednoosobowej działalności gospodarczej. Powyższego wybory wspólnicy spółki dokonują niezależnie od siebie. Dochód wspólnika spółki komandytowej oblicza się proporcjonalnie do posiadanych przez niego udziału w zyskach.

Popularne jest również rozwiązanie, gdy komplementariuszem spółki komandytowej jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Jak wiadomo dochód w tej spółce jest podwójnie opodatkowany zanim trafi do wspólników. W pierwszej kolejności opodatkowany jest dochód spółki z działalności (stawka CIT 19%), a następnie opodatkowana jest dywidenda (też 19% PIT) wypłacana wspólnikom z już wcześniej opodatkowanego dochodu. Spółka komandytowa oferuje wspólnikom tylko pojedyncze opodatkowanie dochodu. Podatek dochodowy (PIT) płacą tylko wspólnicy (a zatem nie spółka) od dochodu ustalonego proporcjonalnie do wynikającego z umowy spółki udziału w zyskach – o czym wyżej.

Z kodeksu spółek handlowych wynika, że komandytariusz uczestniczy w zysku spółki proporcjonalnie do jego wkładu rzeczywiście wniesionego do spółki chyba, że umowa spółki stanowi inaczej (art. 123 k.s.h.).  Analogiczna zasada jest zawarta w art. 5 ustawy o CIT, choć tu używany jest zwrot „proporcjonalnie do posiadanych udziałów”. Jednak powinien on być rozumiany również jako udział w zyskach. Poza tym umowa spółki może określić udział w zyskach w oderwaniu od wartości wniesionych wkładów. Takie rozwiązanie daje duża swobodę w kształtowaniu sytuacji finansowej spółki komandytowej.

Nie ma więc przeszkód, by w umowie spółki komandytowej zapisać inne kryteria podziału zysku w spółce pomiędzy komandytariuszy i komplementariuszy (przykładowo: 95% – komandytariusz, 5% – komplementariusz). W przypadku, kiedy komplementariuszem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialności pozwala to zminimalizować wysokość kwoty objętej podwójnym opodatkowaniem.