During our practice we have served versatile consulting to foundations, public funds, corporations and individual investors.

Krajowy Rejestr Agencji Zatrudnienia!

 W Polsce istnieje osobny rejestr zawierający wszystkie informacje o działających agencjach zatrudnienia na polskim rynku - Krajowy Rejestr Agencji Zatrudnienia (KRAZ).

Kto może zostać wpisany do KRAZ:

 1. Sam przedsiębiorca, jeśli chce otworzyć i prowadzić agencję pracy.
 2. Organizacje, które nie prowadzą aktywnej działalności gospodarczej i nie są osobami prawnymi - jeśli chcą świadczyć usługi związane z mediacją w zakresie zatrudnienia, doradztwa personalnego i poradnictwa zawodowego. Mogą to być: samorządy, uniwersytety, stowarzyszenia, fundacje, różne organizacje publiczne.
 3. Zagraniczni przedsiębiorcy, którzy chcą stworzyć i prowadzić agencję pracy w Polsce. Będą funkcjonować na takich samych warunkach jak polskie firmy o podobnym profilu.
 4. Zagraniczni przedsiębiorcy, którzy chcą świadczyć usługi w zakresie agencji pracy tymczasowej w Polsce, przy czym w Polsce chcą otworzyć tylko filię już działającej agencji w swoim państwie.

Przedsiębiorcy:

 • z krajów Unii Europejskiej,
 • z Norwegii, Islandii i Liechtensteinu - tj. kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego poza Unią Europejską;
 • inne kraje, które podpisały odpowiednie umowy z Unią Europejską i jej państwami członkowskimi.

Aby zostać wpisanym do rejestru agencji zatrudnienia, zainteresowana osoba musi złożyć odpowiedni wniosek do marszałka województwa, w którym będzie otwarta i prowadzona agencja zatrudnienia. Domyślnie wniosek można złożyć w formie elektronicznej lub w formie papierowej w odpowiednim urzędzie.

Po przyjęciu i zaakceptowaniu wniosku agencja pracy zostanie wpisana do KRAZ. Marszałek województwa wydaje również odpowiedni certyfikat potwierdzający możliwość świadczenia usług jako agencja pracy, koszt wydania 200 zł.

Dostęp do KRAZ jest dostępny dla każdego użytkownika, jest to informacja publicznie otwarta. W rejestrze można znaleźć następujące dane: nazwa agencji, numer rejestracyjny, adres e-mail, adres prowadzenia działalności, numer telefonu.

Istnieją pewne zasady organizacyjne dotyczące agencji zatrudnienia. Wśród nich są:

 • Marszałek Województwa musi otrzymać informacje o działalności agencji za poprzedni rok do 31 stycznia każdego roku;
 • zarejestrowana agencja jest zobowiązana do poinformowania urzędu w ciągu 14 dni o wprowadzonych zmianach w podanych danych firmy, zawieszeniu lub wznowieniu działalności lub o jej zakończeniu.

Jeżeli agencja pracy nie została wpisana do rejestru, a już zaczęła świadczyć swoje usługi, przewiduje się kara grzywny:

 • w wysokości od 3 000 do 10 000 złotych - za osobiste doradztwo, poradnictwo zawodowe lub usługi zatrudnienia, z wyjątkiem wysyłania osób do pracy za granicą u zagranicznych pracodawców;
 • od 3 000 do 100 000 złotych - za pracę tymczasową lub usługi zatrudnienia w zakresie wysyłania osób do pracy za granicę u zagranicznych pracodawców.

Jakie usługi może świadczyć zarejestrowana agencja w KRAZ:

 1. Zatrudnienie, co oznacza:
  • pomoc ludziom w znalezieniu odpowiedniej pracy;
  • pomoc pracodawcom w znajdowaniu pracowników o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych;
  • zbieranie i udostępnienie ofert pracy;
  • udzielanie pracodawcom informacji o kandydatach do pracy w odpowiedzi na ofertę pracy;
  • informowanie kandydatów i pracodawców o obecnej sytuacji i oczekiwanych zmianach na lokalnym rynku pracy;
  • inicjowanie i organizowanie kontaktów / CV osób szukających odpowiedniej pracy lub innej pracy zarobkowej;
  • wysyłanie osób do pracy za granicę do zagranicznych pracodawców;
  • wysyłanie cudzoziemców do pracy zarobkowej w przedsiębiorstwach działających w Polsce.
 2. Doradztwo w zakresie zasobów ludzkich obejmujące:
  • przeprowadzanie analizy zatrudnienia pracodawcy, określanie kwalifikacji pracowników i ich dyspozycji;
  • wskazanie źródeł i metod wyszukiwania kandydatów na określone stanowiska;
  • sprawdzanie kandydatów pod kątem oczekiwanych kwalifikacji przez pracodawcę.
 3. Profesjonalne doradztwo obejmujące:
  • pomoc w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca pracy;
  • dostarczanie informacji niezbędnych do podejmowania profesjonalnych decyzji, na przykład dotyczących zawodów i rynku pracy;
  • inicjowanie, organizowanie i prowadzenie grupowego doradztwa zawodowego i działań, które przyczyniają się do aktywnego poszukiwania pracy;
  • pomoc pracodawcom w wyborze kandydatów do pracy, udzielanie informacji i porad w tej sprawie.
 4. Zatrudnienie tymczasowe.

Zatrudnianie i wysyłanie pracowników tymczasowych do pracy tymczasowej. Praca jest wykonywana w imieniu pracodawcy - zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 9 lipca 2003 r. O zatrudnianiu pracowników tymczasowych.

Aby zarejestrować się w KRAZ, muszą być spełnione następujące warunki:

 1. Brak zaległości podatkowych i składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, funduszu pracy i funduszu emerytalnego.
 2. Brak wpisów w rejestr karny za przestępstwa związane z naruszeniem przepisów regulujących działalność agencji zatrudnienia, na przykład działalność bez wpisu do rejestru. Przestępstwa wymieniono w punktach 121-121b ustawy o zatrudnieniu i instytucjach rynku pracy.
 3. Agencja nie może być ani w trakcie likwidacji ani ogłoszenia upadłości.
 4. W ciągu ostatnich 3 lat przed złożeniem wniosku:
  • agencja nie była wykluczona z rejestru agencji zatrudnienia ze względu na decyzję o zakazie prowadzenia tej działalności;
  • osoba zarządzająca agencją nie zarządzała wcześniej agencją pracy bez wpisu do rejestru.

Istnieje szereg usług, które mogą być świadczone jako agencja pracy bez uwzględnienia w KRAZ:

 1. Udzielanie porad dotyczących zatrudnienia własnym pracownikom w kwestiach związanych z zatrudnieniem u pracodawców zagranicznych.
 2. Prowadzenie działań doradczych w zakresie wysyłania do pracy za granicę, w postaci tymczasowego przyjęcia do rodziny (na okres do 2 lat) - w zamian za określone świadczenia, których celem jest poprawa znajomości języka lub umiejętności zawodowych pracownika.
 3. Wysłanie nauczycieli za granicę do pracy w polskich społecznościach lub diasporach.
 4. Zarządzanie bazą danych swojej firmy i ofertami pracy w swojej firmie, oraz publikacja ich w Internecie.
 5. Instytucje edukacyjne mogą zapewnić bezpłatną pomoc studentom lub absolwentom kursów szkoleniowych. Pomoc polega na informowaniu o sytuacji na rynku pracy i zapotrzebowaniu na kwalifikacje.
 6. Prowadzenie działań z zakresu organizacji szkolenia praktycznego i zawodowego określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Ustawa o edukacji.
 7. Wysłanie swoich pracowników do firm, biur i innych organizacji w celu zdobycia praktycznych umiejętności.