During our practice we have served versatile consulting to foundations, public funds, corporations and individual investors.

Większość zwykła, bezwzględna i kwalifikowana przy głosowaniu w spółkach

Zgromadzenie wspólników jest organem właścicielskim będącym w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, choć czasem nazwa ta realizowana jest do zgromadzenia akcjonariuszy w spółce akcyjnej, co jest opcją nieprawidłową. Zgromadzenie wspólników - jak z nazwy wynika - opisuje poglądy wspólników, a więc osób, jakie wniosły do spółki kapitał na zasadzie swoich wkładów. Nic więc niespodziewanego, że organ ten realizuje najistotniejsze decyzje w spółce. Wspólnicy realizują decyzje tyczące działalności spółki za pomocą uchwał, jakie zapadają na zgromadzeniu wspólników (art. 227 § 1 ksh). Zgromadzenie wspólników jest ważkie, bez względu na ilość reprezentowanych na nim udziałów (art. 241 ksh). Na zgromadzeniu głosowanie jest realizowane udziałami. Co do zasady wspólnik ma tyle głosów ile udziałów ma (wyjątek: udziały o innej  wartości nominalnej i tzw. udziały uprzywilejowane). Zgodnie z terminologia, legalnymi głosami są głosy „za”, „przeciw” lub „wstrzymujące się” oddane w trakcie głosowania w sposób zgodny z ustawą lub umową spółki (art. 4 § 1 pkt.9 ksh). 

Wyróżniamy następujące większości głosów: zwykła większość, bezwzględna i kwalifikowana. 

Zwykła większość głosów to zwyczajnie stosunek pełnoprawnych oddanych głosów „za” do głosów „przeciw”. A więc za konkretną uchwałą większa liczba wspólników opowiada się „za” niż „przeciw”. Nie bierze się pod uwagę tutaj głosów „wstrzymujących się”. 

Prawdą jest to, iż uchwały zapadają bezwzględną większością głosów (art. 245 ksh). Termin większości bezwzględnej został umieszczony przez ustawodawcę w art. 4 § 1 pkt. 10 ksh – jest to więcej aniżeli połowa głosów oddanych – a więc 50% głosów plus jeden głos więcej. Nie trzeba utożsamiać tego z sytuacją, że jest to większość 50% plus jeden wszystkich głosów, które mają wspólnicy. Mówimy tylko o głosach oddanych. W tej większości uwzględnia się głosy „za”, „przeciw” i „wstrzymujące się”. Widzimy więc, ze większość bezwzględną od zwykłej odróżnia tylko metoda przeliczania głosów „ wstrzymujących się”. Normą w spółkach kapitałowych jest podejmowanie uchwał za pomocą tej większej ilości. Wyjątkiem jest odpowiednia lub zwykła większość, jakiej wymaga wyraźnej legitymacji ustawowej. 

Większość kwalifikowana to wyjątkowa większość głosów, która przekracza większość bezwzględną określoną ułamkiem. Kodeks spółek handlowych wyróżnia większość 2/3 głosów np. co do zmiany umowy spółki lub w sprawie zbycia firmy; większość ¾ przy podziale spółki z o.o. czy zmiany spółki z o.o. w spółkę akcyjną. Przypisy nie często przewidują konieczność większości kwalifikowanej, raczej przy wprowadzaniu zmian o dużym znaczeniu dla spółki. Przepisy te mają naturę semiimperatywąy, czyli wspólnicy mogą ustanowić surowsze konieczności dotyczące większości kwalifikowanej aniżeli przewiduje przepis, jednak nie mogą zastosować rozwiązania bardziej liberalnego, bo zgodnie z art. 58 § 1 Kodeksu cywilnego w zw. z art. 2 Kodeksu spółek handlowych nie byłoby ono ważne. 

Z pewnym wyjątkiem uchwała wymusza jednomyślność wspólników. Może to nastać przy zmianach umowy spółki, jaka powiększa świadczenia wszelkich wspólników albo zmniejsza ich prawa udziałowe.