During our practice we have served versatile consulting to foundations, public funds, corporations and individual investors.

Skutki błędnego składania wniosku w trakcie rejestracji Sp. z o.o.

Wniosek, który nie został:

– spisany na odpowiednim urzędowym formularzu

– właściwie opłacony

– lub został niepoprawnie uzupełniony

jest zwracany bez wzywania do uzupełnienia braków (art. 19 ust. 3 ustawy o KRS). W przypadku oddania dokumentu przy pierwszym wpisie do rejestru może on być powtórnie złożony w terminie 7 dni od doręczenia zarządzenia o zwrocie.

Jeżeli powtórnie złożony dokument nie jest naznaczony błędami, odnosi skutek od daty poprzedniego złożenia. Efekt taki nie pojawi się w przypadku kolejnego zwrotu dokumentu.

Pomyłka albo brak może skutkować odrzuceniem dokumentu lub wezwaniem do jego uzupełnienia nie tylko na formularzu KRS-W3 i stosownych dokumentach formularzowych, ale również np. w umowie spółki z o.o. albo deklaracjach zarządu.


Nagminne pomyłki to np.: nieodpowiednie oznaczenie wspólników, pomyłki rachunkowe obejmujące wysokość kapitału zakładowego i udziałów, podanie błędnej nazwy miejscowości siedziby spółki. W momencie, gdy braki nie zostaną zniwelowane w oznaczonym przez sąd okresie, sąd wystosuje postanowienie, do którego przysługuje apelacja.


W momencie uzyskania wpisu do rejestru sp. z o.o. uzyskuje osobowość prawną. Należy dopisać, iż sąd nie może odrzucić wpisania spółki do rejestru z powodu niewielkich błędów, jakie nie naruszają biznesu spółki oraz interesu publicznego, a nie mogą być zniwelowane bez poniesienia nieporównywalnie wysokich kosztów (art.164 § 3 ksh).