During our practice we have served versatile consulting to foundations, public funds, corporations and individual investors.

Rejestracja jednoosobowej działalności gospodarczej przez cudzoziemca

 Cudzoziemcy, mający obywatelstwo innego państwa Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, mogą podejmować i prowadzić działalność gospodarczą w Polsce na takich samych zasadach jak obywatele polscy. Ale jak to wygląda w przypadku cudzoziemców z krajów trzecich?

 Cudzoziemcy spoza UE mają prawo do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej pod warunkiem posiadania ważnej Karty Polaka lub ściśle określonych zezwoleń na pobyt lub w formie następujących spółek: komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnej.

Prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej przez cudzoziemca wymaga posiadania jednego z następujących dokumentów:

 • Karta Polaka;
 • zezwolenie na pobyt stały;
 • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
 • zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z kształceniem się na studiach;
 • zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku połączeniem się z rodziną;
 • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE wydane przez inne państwo UE;
 • potwierdzających, że jest członkiem rodziny cudzoziemca, z którym przebywał na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej i towarzyszy mu lub chce się z nim połączyć;
 • status uchodźcy;
 • ochronę uzupełniającą;
 • zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany;
 • zezwolenie na pobyt czasowy i pozostawanie w związku małżeńskim zawartym z obywatelem polskim zamieszkałym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • potwierdzających korzystanie w Polsce z ochrony czasowej.

Istnieje wiele możliwości zarejestrowania działalności gospodarczej: rejestracja on-line, wypełnienie wniosku on-line oraz podpisanie go w urzędzie, rejestracja przez bankowość elektroniczną lub przez pełnomocnika. Przed wypełnieniem wniosku należy wybrać formę opodatkowania (zasady ogólne, skala liniowa, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, karta podatkowa), przedmiot przeważającej działalności wraz z dodatkowymi PKD, nazwę, która będzie umieszczona po imieniu i nazwisku przedsiębiorcy. Ponadto, już podczas wypełniania wniosku o rejestrację działalności gospodarczej w CEIDG należy wiedzieć, kto będzie prowadził księgowość, ponieważ te pole we wniosku jest również obowiązkowe do wypełnienia.

Do zarejestrowania jednoosobowej działalności gospodarczej przez cudzoziemca przy wyborze któregokolwiek ze sposobów rejestracji, konieczne jest posiadanie numeru PESEL. W przypadku braku numeru PESEL należy okazać paszport w urzędzie miasta lub gminy. Rejestracja on-line wymaga posiadania profilu zaufanego ePUAP, podpisu elektronicznego lub możliwości logowania się przez bankowość elektroniczną banku PKO BP S.A., Inteligo, Bank Spółdzielczy. Jeżeli nie masz możliwości podpisania wniosku poprzez wyżej wymienione rozwiązania, należy wypełnić wniosek na stronie internetowej CEIDG, spisać nadany kod wniosku oraz podać go w dowolnym urzędzie dzielnicy lub gminy w celu podpisania w ciągu 7 dni. 

Warte uwagi jest zarejestrowanie działalności gospodarczej przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do dokonywania takich czynności powinno być udzielone na piśmie. Pełnomocnik nie może zarejestrować firmy w CEIDG przez Internet, tylko w urzędzie miasta lub gminy. W odróżnieniu od zarejestrowania spółki w KRS, pełnomocnikiem do rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej w CEIDG nie musi być adwokat lub radca prawny, może to być dowolna osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Jeżeli przyszły przedsiębiorca nie życzy sobie pełnomocnika do prowadzenia działalności, można ustawić go tylko i wyłącznie do zarejestrowania działalności gospodarczej. Takie pełnomocnictwo przestanie obowiązywać po dokonaniu rejestracji.

Działalność gospodarcza zostanie wpisana do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego po złożeniu wniosku. Jeżeli przyszły przedsiębiorca nie miał nadanego numeru NIP, zostanie on nadany przy rejestracji działalności wraz z numerem REGON.

Po tym jak działalność zostanie zarejestrowana należy dopełnić szereg formalności: rejestracja w ZUS, założenie konta bankowego, złożenie deklaracji VAT-R lub uzyskanie zezwoleń i licencji, jeżeli wymaga tego rodzaj prowadzonej działalności lub ewentualnie rejestracja i instalacja kasy fiskalnej. Chętnie pomożemy Ci na każdym etapie rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej lub po jej założeniu.