During our practice we have served versatile consulting to foundations, public funds, corporations and individual investors.

Zawarcie małżeństwa przez cudzoziemca w Polsce

 Coraz więcej cudzoziemców decyduje się na zawarcie małżeństwa w Polsce. Polskie prawo oficjalnie uznaje dwie formy związków – małżeństwo cywilne, czyli zawierane w ramach prawa cywilnego w urzędzie stanu cywilnego, oraz małżeństwo kościelne, zwane też związkiem konkordatowym. W tym artykule przyjrzymy się bliżej procedurze zawarcia małżeństwa cywilnego.

 Aby zawrzeć związek małżeński należy skontaktować się z Urzędem Stanu Cywilnego (USC) w celu złożenia oświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz ustalenia daty ślubu. Prawo pozwala przyszłym małżonkom samodzielnie wybrać oddział USC, w którym odbędzie się rejestracja ślubu. Jednak jeszcze przed wizytą należy przygotować komplet dokumentów, a mianowicie:

  • dokumenty tożsamości osób chcących zawrzeć małżeństwo,
  • odpisy aktów urodzenia przyszłych małżonków,*
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 84 zł.
  • w przypadku wdowieństwa — odpis skrócony aktu zgonu poprzedniego małżonka,*
  • w przypadku rozwodu — odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub prawomocny wyrok sądu orzekający o rozwodzie,*
  • dokument stwierdzający, że zgodnie z prawem, obcokrajowiec posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą,

* Wszystkie dokumenty składane w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Rozważmy bardziej szczegółowo otrzymanie przez cudzoziemca dokumentu uprawniającego do zawarcia małżeństwa na terytorium Polski. Dla obywateli niektórych państw (np. Rosji, Białorusi) dokument o braku przeciwskazań do zawarcia małżeństwa można uzyskać w ambasadzie tego kraju w Polsce. Należy pamiętać, że dla każdego kraju wymagania dotyczące uzyskania tego dokumentu mogą być inne, więc przed wizytą należy się z nimi zapoznać. Jeżeli jednak nie ma możliwości uzyskania dokumentu w ambasadzie, jak również nie jest on wydawany w kraju pochodzenia (np. na Ukrainie, w USA), sprawę można załatwić przez polski sąd w postępowaniu nieprocesowym. Na wniosek cudzoziemca sąd może go zwolnić od złożenia tego dokumentu w USC. Wniosek powinien zawierać następujące informacje: datę i miejsce złożenia wniosku, nazwisko i imię wnioskodawcy, numer paszportu (lub PESEL), a także przyczynę braku możliwości uzyskania takiego dokumentu. Należy pamiętać o opłacie skarbowej za złożenie wniosku w wysokości 100 zł na rachunek bankowy sądu. Procedura może trwać od 1 do 6 miesięcy. Do wniosku często należy załączyć kopię paszportu oraz akt urodzenia (z tłumaczeniem przysięgłym na język polski).

Małżeństwo zostaje zawarte nie wcześniej niż miesiąc po złożeniu oświadczenia oraz niezbędnych dokumentów w urzędzie stanu cywilnego. Podczas ceremonii kierownik USC musi potwierdzić dane małżonków i świadków, dlatego potrzebne będą dokumenty tożsamości.

Ceremonia może odbyć się w samej sali weselnej lub poza nią – w dowolnym miejscu wybranym przez małżonków. W przypadku ślubu, który na życzenie odbywa się poza urzędem pobierana jest dodatkowa opłata, która wynosi 1 000 zł. Jeżeli co najmniej jeden z małżonków lub jeden ze świadków nie posługuje się językiem polskim, na ślubie musi być obecny tłumacz.