During our practice we have served versatile consulting to foundations, public funds, corporations and individual investors.

Świadectwo kierowcy do wykonywania międzynarodowego transportu drogowego rzeczy

 Jeżeli przedsiębiorca mający siedzibę na terytorium Polski wykonuje międzynarodowy transport drogowy rzeczy i chce zatrudniać kierowców niebędących obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, powinien uzyskać dla nich świadectwo kierowcy. Jest to dowód, że kierowca jest zatrudniony legalnie oraz zgodnie z przepisami prawnymi dotyczącymi przewozów drogowych. Świadectwo kierowcy wydaje w drodze decyzji administracyjnej Główny Inspektor Transportu Drogowego. Powinieneś je uzyskać zanim kierowca zacznie wykonywać przewozy towarów.

 Wniosek o świadectwo kierowcy może złożyć tylko przedsiębiorca, który posiada licencję wspólnotową dotyczącą międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy. Wniosek powinien zawierać oznaczenie przedsiębiorcy, a także dane kierowcy. Do wniosku załącza się obowiązkowe dokumenty:

  • kopia licencji wspólnotowej,
  • zaświadczenie o zatrudnieniu kierowcy oraz spełnianiu przez kierowcę wymagań, o których mowa w art. 39a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (wymagania dotyczą m.in. wieku, posiadanych uprawnień do kierowania pojazdem samochodowym oraz braku przeciwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy),
  • kserokopia dokumentu potwierdzającego ukończenie przez kierowcę wymaganego szkolenia dotyczącego kwalifikacji wstępnej i szkolenia okresowego,
  • kserokopia orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
  • kserokopia orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
  • kserokopia dokumentu potwierdzającego fakt legalnego zatrudnienia cudzoziemca na terytorium Polski (np. oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy, karta pobytu czasowego wraz z decyzją zezwalającą na pracę dla wnioskującego przedsiębiorcy, karta pobytu stałego, Karta Polaka, zezwolenie na pracę),
  • kserokopia dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie społeczne kierowcy,
  • kserokopia paszportu kierowcy,
  • kserokopia prawa jazdy kierowcy.

Świadectwo kierowcy wydaje się przedsiębiorcy na okres do maksymalnie 5 lat. Opłata zależy od okresu, na jaki ma być wydane świadectwo kierowcy. W przypadku świadectwa wydanego na okres do 1 roku - opłata wynosi 10 zł, do 2 lat – 15 zł, do 3 lat – 20 zł, do 4 lat – 30 zł, do 5 lat – 40 zł. Jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik, dodatkowo należy uiścić opłatę skarbową od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł. Otrzymasz oryginał świadectwa kierowcy oraz jego wypis. Oryginał świadectwa przekaż kierowcy, ponieważ powinien on mieć je przy sobie podczas wykonywania przewozów na wypadek kontroli.