During our practice we have served versatile consulting to foundations, public funds, corporations and individual investors.

Sposoby na odzyskanie pieniędzy z niezapłaconej faktury

 Powszechną praktyką jest wystawianie faktury z odroczonym terminem płatności. Jednak nie zawsze kontrahenci wywiązują się z umowy i zdarza się, że nie płacą w terminie za wykonaną usługę. W niniejszym artykule wyjaśniamy, co możesz zrobić w przypadku, gdy twój kontrahent nie zapłacił za wystawioną fakturę.

 W pierwszej kolejności powinieneś skontaktować się z kontrahentem drogą telefoniczną lub e-mailem i przypomnieć mu o zaległej płatności. Zawsze warto na samym początku spróbować porozumieć się z dłużnikiem. Być może kontrahent tylko zapomniał o fakturze i wcale nie miał złych zamiarów. Jednak jeśli dłużnik unika z tobą kontaktu lub odmawia zapłaty, wyślij oficjalne wezwanie do zapłaty listem poleconym i zachowaj potwierdzenie nadania dla celów dowodowych. Treść wezwania do zapłaty może być bardzo prosta, wystarczy, żeby zawrzeć w nim najważniejsze informacje: wysokość żądanej kwoty wraz z odsetkami, numer faktury, numer konta bankowego, termin zapłaty oraz ostrzeżenie, że nieuregulowanie należności we wskazanym terminie spowoduje przekazanie sprawy na drogę postępowania sądowego. Pamiętaj, że oprócz kwoty wynikającej z faktury, możesz domagać się także odsetek za opóźnienie w płatności. W wezwaniu musisz zaznaczyć, jakich odsetek żądasz – umownych za opóźnienie, ustawowych za opóźnienie czy ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych. Odsetek za opóźnienie można żądać od dnia następującego po terminie zapłaty wskazanym na fakturze.

Po co wysyłać wezwanie do zapłaty? Oprócz tego, że w ten sposób przypominasz dłużnikowi o niezapłaconej fakturze, jest to dokument, który możesz przedstawić w sądzie na dowód tego, że próbowałeś porozumieć się z dłużnikiem. Obowiązkowym elementem pozwu jest podanie informacji, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku, gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia. Sądy powszechnie przyjmują, że wezwanie do zapłaty stanowi próbę polubownego sposobu rozwiązania sporu. Jeśli wezwanie nie zmobilizuje dłużnika do spłaty zaległości to wtedy oczywiście powinieneś skierować sprawę do sądu.

W jaki sposób można odzyskać należność sądownie? Przede wszystkim należy napisać pozew o zapłatę opisując szczegółowo całą sprawę. Twierdzenia zawarte w pozwie muszą mieć potwierdzenie w dowodach, które załączasz do pozwu. Dowodami mogą być przykładowo: umowa zawarta z dłużnikiem, faktura, dowody na wykonanie usługi, korespondencja e-mail z kontrahentem, a także wezwanie do zapłaty wraz z potwierdzeniem nadania. Pozew można złożyć bezpośrednio w sądzie lub wysłać listem poleconym. W sprawach, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa 75 000 zł, właściwy rzeczowo będzie sąd okręgowy. W sprawach poniżej tej kwoty właściwy jest sąd rejonowy. Sąd właściwy miejscowo to sąd właściwy według miejsca siedziby pozwanej osoby prawnej (na przykład spółki) albo według miejsca zamieszkania pozwanej osoby fizycznej. Powództwo o roszczenie majątkowe przeciwko przedsiębiorcy można wytoczyć także przed sąd, w którego okręgu znajduje się zakład główny lub oddział, jeżeli roszczenie pozostaje w związku z działalnością tego zakładu lub oddziału.

Złożenie pozwu podlega opłacie, której wysokość zależy od wartości przedmiotu sporu: do 500 złotych – opłata w kwocie 30 złotych; ponad 500 złotych do 1500 złotych - opłata w kwocie 100 złotych; ponad 1500 złotych do 4000 złotych - opłata w kwocie 200 złotych; ponad 4000 złotych do 7500 złotych - opłata w kwocie 400 złotych; ponad 7500 złotych do 10 000 złotych - opłata w kwocie 500 złotych; ponad 10 000 złotych do 15 000 złotych - opłata w kwocie 750 złotych; ponad 15 000 złotych do 20 000 złotych - opłata w kwocie 1000 złotych. W sprawach o prawa majątkowe przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia ponad 20 000 złotych pobiera się opłatę stosunkową wynoszącą 5% tej wartości, nie więcej jednak niż 200 000 złotych. Jeśli składasz pozew w postępowaniu nakazowym (co jest możliwe tylko w szczególnych przypadkach, kiedy twoje żądanie wynika z na przykład dołączonego do pozwu: dokumentu urzędowego, aktu notarialnego, zaakceptowanego przed dłużnika rachunku, oświadczenia dłużnika o uznaniu długu, weksla lub czeku) wystarczy zapłacić jedynie 1/4 opłaty.

Do pozwu należy dołączyć jego odpis (lub kilka odpisów, jeśli jest kilku pozwanych) wraz z odpisami wszystkich załączników. Po złożeniu pozwu trzeba uzbroić się w cierpliwość, ponieważ na rozpoznanie sprawy oraz wydanie wyroku czeka się w sądach bardzo długo. Nie możemy z góry określić, ile będziesz musiał czekać na rozpatrzenie twojej sprawy, ponieważ zależy to od wielu czynników: konkretnego sądu, ilości spraw w danym sądzie oraz stopnia skomplikowania konkretnego przypadku.

Istnieje także możliwość złożenia pozwu w elektronicznym postępowaniu upominawczym za pośrednictwem e-sądu. W tym celu trzeba posiadać podpis elektroniczny lub profil zaufany ePUAP, ponieważ pozew jest podpisywany elektronicznie. Na samym początku należy założyć konto na stronie e-sądu (https://www.e-sad.gov.pl) i w systemie stworzyć treść pozwu. W tym trybie mogą być dochodzone tylko roszczenia, które stały się wymagalne w okresie 3 lat przed dniem wniesienia pozwu. Warto podkreślić, że e-sąd zajmuje się sprawami nieskomplikowanymi w zakresie dowodowym, właśnie takimi jak niezapłacona faktura, w związku z tym termin oczekiwania na rozpatrzenie sprawy jest krótszy, niż w przypadku złożenia pozwu w formie papierowej. Zaletą jest także mniejszy koszt wniesienia pozwu, ponieważ w elektronicznym postępowaniu upominawczym e-sąd pobiera jedynie 1/4 opłaty. Do pozwu nie załącza się dowodów, a jedynie sporządza się ich listę oraz opisuje ich treść. E-sąd wydaje nakaz zapłaty, który jest doręczany pozwanemu. Od momentu doręczenia nakazu zapłaty pozwany ma 2 tygodnie na zapłatę zaległości lub wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty. W przypadku wniesienia sprzeciwu sąd umarza postępowanie w zakresie, w którym nakaz zapłaty utracił moc. Co jeśli pozwany zignoruje nakaz zapłaty, to znaczy ani nie wniesie sprzeciwu, ani nie uiści płatności? Wtedy nakaz zapłaty musi zostać opatrzony klauzulą wykonalności, aby stać się tytułem wykonawczym uprawniającym do wszczęcia egzekucji. Klauzulę wykonalności e-sąd nadaje z urzędu po braku wniesienia sprzeciwu przez pozwanego. Następnie możesz wnieść do komornika wniosek egzekucyjny, także w formie elektronicznej, na stronie e-sądu znajduje się odpowiedni formularz. Komornik po otrzymaniu takiego wniosku rozpoczyna procedurę, polegającą na zajęciu konta bankowego (lub innego majątku dłużnika), ściągnięciu zaległości i przekazaniu środków pieniężnych wierzycielowi.

Mamy nadzieję, że nasz artykuł okazał się pomocny. W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu: info@consultinvest.pl