During our practice we have served versatile consulting to foundations, public funds, corporations and individual investors.

Zakup mieszkania na kredyt w Polsce. Proces krok po kroku.

 Większość banków traktuje klienta pochodzącego z innego kraju w taki sam sposób, jak każdego innego klienta, który ubiega się o kredyt hipoteczny. Dla cudzoziemca istnieją jednak pewne dodatkowe wymogi w polskim prawie, które muszą zostać spełnione, aby móc ubiegać się o środki na sfinansowanie zakupu nieruchomości i uzyskanie kredytu. Wymagania mogą się różnić w zależności od banku.

 Podstawowe wymagania:

 • zarobki muszą być wyrażone w polskiej walucie;
 • cudzoziemiec musi posiadać ważny paszport;
 • cudzoziemiec musi udokumentować wysokość swoich dochodów przedstawiając zaświadczenie o dochodach;
 • wykazanie zdolności kredytowej, np. poprzez złożenie wyciągu wydanego przez pracownika Biura Informacji Kredytowej w kraju pochodzenia, jeżeli dodatkowo wnioskodawca wskazuje źródło dochodu poza Polską;
 • posiadanie meldunku i PESEL (numer PESEL ułatwia sprawdzenie zdolności kredytowej, ale nie jest wymagany);
 • zapewnienie co najmniej 10% wkładu własnego;
 • potwierdzenie związku i relacji z Polską, np. aktem małżeństwa z obywatelem Polski, kartą stałego pobytu, zezwoleniem na pobyt czasowy lub zezwoleniem na pracę w Polsce.

Szczegółowa procedura zakupu nieruchomości przez cudzoziemca:

 1. Sprawdzenie zdolności kredytowej.
 2. Wybór domu lub mieszkania.
 3. Uzyskanie zgody na zakup nieruchomości od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeśli to konieczne.
 4. Ubieganie się o kredyt hipoteczny.
 5. Przeniesienie własności.
 6. Podpisanie umowy kredytu hipotecznego i otrzymanie środków.

 

 

 

Uzyskanie kredytu hipotecznego, jak znaleźć najlepszą ofertę?

Wiele osób zastanawia się czy lepiej starać się o kredyt hipoteczny bezpośrednio w banku czy za pośrednictwem doradcy kredytowego. Którą opcję wybrać?

W pierwszym przypadku możemy liczyć na krótszy czas na rozpatrzenie wniosku o kredyt w banku, gdy możemy liczyć na wsparcie konsultanta i dzięki znajomości specyfiki konkretnej instytucji, procedur, a także wymagań stawianych przez ten bank, może on pomóc szybciej przejść przez cały proces.

Druga opcja naszym zdaniem jest bardziej atrakcyjna. Od 2017 roku doradztwo kredytowe stało się zawodem regulowanym, a każdy doradca kredytowy musi zdać egzamin przed Komisją Nadzoru Finansowego, aby móc wykonywać zawód i pracować w tym obszarze. W efekcie każdy z konsultantów posiada numer licencji zawodu. Jego rolą jest badanie i pomoc w wyborze odpowiedniej i najkorzystniejszej oferty kredytu. Doradca ma dostęp do wielu opcji kredytowych oferowanych przez wiele banków, dzięki czemu zawsze może zaoferować najnowocześniejsze opcje i dostosować je do preferencji i możliwości klientów. Oczywiście największą zaletą doradcy kredytowego jest to, że może on przedstawić nam wiele ofert. Korzystając z porad bankowych możemy skorzystać tylko z usług jednej instytucji. Ważnym aspektem jest również możliwość negocjacji lepszej oferty. Doradca często dopuszcza korzystniejsze warunki umowy kredytu.

 

Dla obcokrajowców.

Aby uzyskać kredyt hipoteczny, cudzoziemiec musi spełniać określone warunki, takie jak:

- pracować na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony (ewentualnie umowa o pracę na czas określony, ale zawarta przynajmniej na 1 rok),

- otrzymywać wynagrodzenie i płacić podatki za ostatnie 3 miesiące (pensja musi być w polskich złotych - to bardzo ważna kwestia). Umowa o dzieło lub umowa zlecenie jest zwykle traktowana jako dodatkowy dochód, ale takie umowy można również uznać za dochód podstawowy po 12 miesiącach ciągłego zatrudnienia. W niektórych instytucjach wymagane jest także okazanie karty pobytu, ważnej co najmniej rok od dnia podpisania umowy kredytu lub innego dokumentu zezwalającego na stały pobyt w Polsce, co daje kredytodawcy dużą gwarancję, że cudzoziemiec nie opuści kraju przed uregulowaniem zobowiązania. Jeśli ktoś posiada zezwolenie na pobyt stały lub kartę długoterminowego rezydenta UE, bez problemu można dostać kredyt z niemal każdego banku - oczywiście potwierdzając stały dochód i zdolność kredytową. W przypadku osób z zezwoleniem na pobyt czasowy, o którym mowa powyżej, warunkiem uzyskania kredytu w banku jest posiadanie karty pobytu ważnej co najmniej przez kolejne 12 miesięcy.

W większości przypadków cudzoziemiec musi spełnić jeden z poniższych warunków:

 1. posiadać zezwolenie na pobyt w Polsce potwierdzone kartą pobytu lub zezwoleniem na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
 2. posiadać zezwolenie na pobyt czasowy ważne co najmniej 12 miesięcy od momentu otrzymania kredytu,
 3. posiadać obywatelstwo państwa członkowskiego UE i zameldować się w Polsce,

Dodatkowo cudzoziemiec powinien potwierdzić związek z Polską i wykazać, że ośrodek interesów życiowych znajduje się w Polsce, również często wymagany jest numer PESEL.

Czy potrzebujesz zezwolenia?

Zakup mieszkania przez cudzoziemca, co do zasady, nie wymaga uzyskania dodatkowych zezwoleń. Wynika to z art. 8 ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, który stanowi, że nie wymaga uzyskania zezwolenia nabycie samodzielnego lokalu mieszkalnego w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali. Jedyne, na co należy zwrócić uwagę, to lokalizacja obiektu. Nie może to być mieszkanie w strefie przygranicznej.

Sytuacja jest skomplikowana, jeśli chcesz kupić działkę lub mieszkanie wraz z działką, nieruchomością deweloperską lub komercyjną. W takim przypadku należy uzyskać stosowne zezwolenie wydawane przez Ministra Spraw Wewnętrznych. Termin oczekiwania wynosi  około 6 miesięcy.

Wyjątkiem jest sytuacja, gdy cudzoziemiec przebywa w Polsce dłużej niż pięć lat od dnia nadania prawa pobytu stałego lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, albo cudzoziemiec jest obywatelem jednego z krajów członkowskich UE. Zwolnione z obowiązku uzyskania zezwolenia na zakup nieruchomości są również osoby prawne zarejestrowane w Polsce.

Podsumowując, możemy zauważyć, że uzyskanie kredytu hipotecznego jest dość prostym zadaniem, jednak jego realizacja wymaga przygotowania i wiedzy cudzoziemca. Warto zaznaczyć, że kupując nieruchomość wraz z działką, należy uzyskać zgodę na zakup tej nieruchomości, a jej otrzymanie może zająć pewien czas. Oczywiście radzimy zwrócić się o pomoc do doradcy kredytowego. Jak wspominaliśmy, mają oferty większości banków i doskonale znają różnice między nimi.

Doradcy wiedzą, jak działać skutecznie, aby klient otrzymał kredyt.