During our practice we have served versatile consulting to foundations, public funds, corporations and individual investors.

Jednoosobowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 Spółką jednoosobową jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w której występuje tylko jeden wspólnik. Jest to alternatywa dla jednoosobowej działalności gospodarczej, dzięki której można ograniczyć ryzyko biznesowe.

 Pomimo licznych korzyści, płynących z posiadania jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, wiążą się z tym także ograniczenia, o których musi wiedzieć każdy przedsiębiorca, prowadzący działalność w tej formie. Po pierwsze, należy pamiętać o tym, że założyć jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie może inna jednoosobowa spółka z o. o. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie zbywaniu udziałów na rzecz jednej spółki-udziałowca po jej założeniu.

Po drugie, dopóki jednoosobowa spółka z o. o. jest w organizacji, tj. nie została wpisana do rejestru, członek zarządu, będący jedynym udziałowcem, nie może jej reprezentować na zewnątrz ani jako członek zarządu, ani jako pełnomocnik.

Po trzecie, należy uważać na formę dokumentów, które są podpisywane pomiędzy spółką a jej jedynym udziałowcem. Czynności prawne pomiędzy spółką a wspólnikiem będącym jedynym członkiem zarządu wymagają formy aktu notarialnego, a oświadczenie woli takiego wspólnika składane spółce wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności, a w sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności spółki - notarialnie poświadczonej. Ponadto, Uchwała Zgromadzenia Wspólników o wynagrodzeniu dla jedynego wspólnika powinna mieć formę pisemną z notarialnie poświadczonym podpisem, do której koniecznie musi być sporządzony protokół dokumentujący podejmowaną uchwałę. Oczywiście protokolantem może być jedyny wspólnik, a nie osoba trzecia. Konieczność protokołowania dotyczy wszystkich przyjmowanych uchwał jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Warto również pamiętać o tym, że jedyny wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością będący jednocześnie jedynym członkiem zarządu nie może być zatrudniony w tejże spółce na podstawie umowy o pracę. W związku z tym, że umowę o pracę reguluje Kodeks Pracy, powinien w niej występować element podporządkowania pracodawcy. De facto w takiej spółce nie będzie podporządkowania pracodawcy, ponieważ pracodawcą i pracownikiem będzie ta sama osoba. Inaczej będzie z umową zlecenia – nic nie stoi na przeszkodzie jej podpisania, ponieważ regulowana ona jest Kodeksem Cywilnym. Mimo składek odprowadzanych z umowy zlecenia jedyny udziałowiec nadal jest zobowiązany do opłacania comiesięcznych składek w wysokości ok. 1350 złotych, jako osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą.

Podsumowując, przed podjęciem decyzji o założeniu jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością należy dokładnie przeanalizować, czy opisana struktura pozwoli w pełni skorzystać z jej zalet, czy spowoduje więcej utrudnień. Warto także pamiętać o tym, że nie wszystkie opisane wyżej ograniczenia będą miały miejsce w spółkach z zarządem wieloosobowym.