During our practice we have served versatile consulting to foundations, public funds, corporations and individual investors.

Wykreślenie z rejestru podatników VAT

 Podstawy, przy których podatnik wykreślany jest z rejestru podatników VAT, określone są w art. 96 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Od dnia 1 stycznia 2017 r. ustawodawca rozszerzył listę przypadków, w których podatnik podlega wykreśleniu z rejestru.

 Następuje to w następujących sytuacjach:

 • podatnik nie istnieje;
 • nie ma możliwości skontaktowania się z podatnikiem lub jego pełnomocnikiem;
 • dane podatnika wskazane w zgłoszeniu się nieprawdziwe;
 • podatnik lub jego pełnomocnik nie stawią się na wezwanie urzędu lub organu kontroli skarbowej;
 • na podstawie posiadanych informacji o podatniku istnieje przypuszczenie, że może on prowadzić działania mające związek z wyłudzeniami skarbowymi;
 • wobec podatnika sąd orzekł zakaz prowadzenia działalności gospodarczej.

W przypadku wystąpienia jednej z powyższych sytuacji urząd skarbowy może wykreślić podatnika, bez informowania go o tym, z rejestru czynnych podatników VAT.

Urząd skarbowy dokonuje także wykreślenia z rejestru VAT podatnika, który:

 • zawiesił działalność gospodarczą na okres co najmniej 6 następujących po sobie miesięcy,
 • zgodnie z obowiązkiem nie złożył deklaracji podatkowej za 3 kolejne miesiące lub za jeden kwartał,
 • składał zerowe deklaracje podatkowe przez okres 6 kolejnych miesięcy lub dwóch kolejnych kwartałów (brak transakcji sprzedaży, zakupów, w tym importu towarów),
 • wystawiał faktury (sprzedaży lub korygujące) dokumentujące czynności niedokonane,
 • miał uzasadnione podstawy przypuszczać, że dostawcy i nabywcy biorący udział w dostawie towaru lub usługi nie rozliczają się rzetelnie z podatków, narażając skarb państwa na uszczuplenie.

Jednocześnie, wskazane powyżej przedsiębiorcy, mają szansę uniknięcia wykreślenia z rejestru podatników VAT lub przywrócenia do tego rejestru, po odpowiednim udokumentowaniu i wyjaśnieniu zaistniałej sytuacji. W przypadku, gdy podatnik zawiesił działalność gospodarczą na okres powyżej sześciu miesięcy i będzie dokonywał czynności opodatkowanych oraz poinformuje o tym naczelnika urzędu skarbowego przed dniem dokonania zawieszenia lub rozpoczęcia wykonywania czynności opodatkowanych ze wskazaniem okresu, nie zostanie wykreślony lub, jeżeli to nastąpiło, zostanie przywrócony, jako podatnik VAT na okres wskazany w zawiadomieniu.

W przypadku, gdy podatnik nie składał deklaracji przez kolejne 3 miesięcy lub 1 kwartał będzie w stanie udowodnić, że prowadził działalność w tym okresie oraz uzupełnić brakujące deklaracje. Spowoduje to przywrócenie go jako podatnika VAT czynnego.

Podobna sytuacja jest w przypadku podatników, którzy przez okres 6 kolejnych miesięcy lub 2 kwartałów składają zerowe deklaracje podatkowe (brak sprzedaży, zakupów), wówczas urząd nie dokona ich wykreślenia z rejestru, gdy udowodnią, że składanie zerowych deklaracji podatkowych za wskazane okresy wynika ze specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej (np. działalność sezonowa).

Należy zaznaczyć, że wykreślenie podatnika z rejestru VAT jest dokonywane bez wydania decyzji administracyjnej przez urząd skarbowy. Co powoduje, że podatnik nie może odwołać się od decyzji i pozostaje mu jedynie zarejestrowanie się na nowo do rejestru podatników VAT.

Aby uniknąć wykreślenia z rejestru VAT należy:

 • terminowo składać deklaracje VAT,
 • podawać aktualny numer telefonu w celu ułatwienia możliwości skontaktowania się z podatnikiem,
 • aktualizować dane adresowe firmy.

Istotne z punktu widzenia przedsiębiorcy jest skontrolowanie statusu VAT dostawcy. W związku z tym wykreślenie z VAT dostawcy może być niekorzystne dla nabywcy, który nie może skorzystać z prawa do odliczenia podatku VAT od faktury zakupu. Więc warto przed zakupem zweryfikować dostawcę. Do tego celu służy udostępniona przez MF biała lista podatników zawierająca szczegółowe dane dotyczące wszystkich podatników, w tym ich aktualnego statusu VAT.