During our practice we have served versatile consulting to foundations, public funds, corporations and individual investors.

Mała Instutycja Płatnicza, c.d.

 Nasz poprzedni artykuł na temat małych instytucji płatniczych mogą Państwo znaleźć na stronie: https://business-in-poland.eu/ru/articles/view/maloe-platejnoe-uchrejdenie/?Newlang=pl). W niniejszym artykule kontynuujemy ten temat, poniżej znajdą Państwo bardziej szczegółowy opis wymagań oraz możliwości oferowanych przez Małe Instytucję Płatnicze (MIP) w Polsce.

 

  Możliwości zapewniane przez Małą Instytucję Płatniczą:

 1. Akceptacja i wypłata gotówki z rachunku płatniczego oraz wszelkie inne działania niezbędne do prowadzenia rachunku;
 2. Wykonywanie operacji płatniczych, w tym przelewów pieniężnych na konto dostawcy usług finansowych innego użytkownika lub po prostu na rachunek innego użytkownika:
  1. Realizacja transakcji płatniczych, w tym zleceń jednorazowych lub stałych;
  2. Korzystanie z karty płatniczej lub podobnego instrumentu płatniczego;
  3. Realizacja transakcji płatniczych ze środków kredytowych przekazanych użytkownikowi na podstawie umowy pożyczki.
 3. Emisja instrumentów płatniczych;
 4. Świadczenie usług przekazów pieniężnych.

MIP świadcząca usługę przyjmowania gotówki może przechowywać środki użytkowników na rachunkach płatniczych, a łączna kwota środków zaakceptowanych dla jednego użytkownika w danym czasie nie może przekroczyć równowartości 2 000 euro, obliczonej według ogłoszonej średniej stopy procentowej Narodowego Banku Polskiego, obowiązującej w ostatnim dniu miesiąca przed tym dniem.

MIP, oprócz świadczenia usług płatniczych, może również:

 1. Świadczyć dodatkowe usługi ściśle związane ze świadczeniem usług płatniczych:
  1. Wymiana walut;
  2. Bezpieczne przechowywanie środków przewidzianych na realizację transakcji płatniczej;
  3. Przechowywanie i przetwarzanie danych;
 2. Prowadzić inne działania przedsiębiorcze (MIP), które zamieniają MIP w tzw. MIP hybrydowe.

MIP może prowadzić swoją działalność za pośrednictwem agentów, tj. osób fizycznych lub prawnych lub jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym prawo uznaje zdolność prawną, do działania w imieniu i na rzecz MIP wyłącznie w zakresie usług płatniczych. W celu prowadzenia działalności MIP może również tworzyć oddziały w Polsce. MIP umieszcza dane dotyczące agentów i oddziałów w rejestrze dostawców usług płatniczych i emitentów pieniądza elektronicznego.

Wymagania dotyczące rejestracji małej instytucji płatniczej:

Prowadzenie działalności jako Mała Instytucja Płatnicza wymaga uprzedniego uzyskania wpisu do rejestru dostawców usług płatniczych i emitentów pieniądza elektronicznego w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Rozpoczęcie działalności jako MIP nie wymaga uzyskania zgody KNF. MIP ma prawo prowadzić działalność wyłącznie w Polsce, niezależnie, czy za pośrednictwem oddziału, czy agentów. Średnia łączna kwota transakcji płatniczych z poprzednich 12 miesięcy dokonanych przez MIP, w tym za pośrednictwem agentów, nie może przekroczyć kwoty równej
1 500 000 euro miesięcznie.

Ze względu na fakt, że postępowanie MIP jest regulowane przez prawo, istnieje szereg wymagań, które musi spełnić ta instytucja płatnicza. Na przykład działania, jako MIP można wykonać, jeśli jednostka podejmie następujące decyzje organizacyjne oraz spełnia warunki:

 • Pozwalające obliczyć całkowitą miesięczną kwotę transakcji płatniczych;
 • Spełnienia wymagania w zakresie zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
 • Osoba zarządzająca MIP nie została skazana za przestępstwo przeciwko sprawiedliwości, a także za przestępstwo gospodarcze.

Ponadto MIP musi mieć:

 • Program działań i plan finansowy na okres pierwszych 12 miesięcy działalności,
 • Aktualną procedurę zarządzania ryzykiem, na którą może być narażona.

MIP jest wymagane do ochrony środków otrzymanych na transakcje płatnicze, zgodnie z następującymi zasadami:

 • Środki przyjęte na transakcje płatnicze w kwocie, która ma zostać przekazana odbiorcy, nigdy nie są łączone ze środkami przechowywanymi przez MIP w innym celu;
 • Środki przyjęte na transakcje płatnicze, które nie zostały przekazane odbiorcy lub innemu dostawcy przed końcem dnia roboczego po otrzymaniu tych środków:
  • Powinny pozostać na rachunkach bankowych określonych w tym celu w banku polskim, instytucji kredytowej lub oddziale banku zagranicznego, lub
  • Mają być zainwestowane w bezpieczne, płynne aktywa o niskim ryzyku, zapisane na oddzielnych rachunkach w tym celu.

Należy zauważyć, że powyższe zasady nie mają zastosowania, jeżeli środki przyjęte na transakcje płatnicze są chronione umową gwarancji bankowej lub polisą ubezpieczeniową.

Podczas wykonywania czynności, oprócz wszystkich powyższych procedur, MIP jest również zobowiązana do:

 • Poinformowania Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) o całkowitym koszcie i liczbie wykonanych transakcji płatniczych (w tym przez agentów za miesiąc, kwartał i rok.) *

* UWAGA: przekazanie informacji o całkowitym koszcie i liczbie transakcji płatniczych przeprowadzonych w danym kwartale oraz w ciągu roku, a także roczne sprawozdanie finansowe są również konieczne, gdy MIP nie przeprowadziła żadnej transakcji i nie prowadziła żadnej działalności w tym okresie.

 • Przekazania KNF rocznego sprawozdania finansowego wraz z kopią decyzji lub decyzji organu zatwierdzającego w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego - w ciągu 15 dni od daty jego zatwierdzenia, jeśli sprawozdanie to zostanie przygotowane;
 • Przestrzegania i stosowania się do zaleceń wydanych przez KNF;
 • Informowania KNF o wszelkich zmianach danych zawartych w rejestrze (na przykład zmiana nazwy, usuwanie agenta) poprzez złożenie wniosku;
 • Poinformowania KNF o zamiarze zakończenia działalności lub działań spółki, jako MIP.

W przypadku naruszenia warunków i obowiązków MIP związanych z prowadzeniem działalności w zakresie usług płatniczych, Komisja Nadzoru Finansowego może zastosować środki i sankcje, w tym grzywny, a nawet podjąć decyzję o zakazie prowadzenia działalności, jako MIP.

Przy rejestracji MIP należy wnieść opłatę skarbową w wysokości 616 złotych, a także 17 złotych za pełnomocnictwo, jeżeli pełnomocnik działa w imieniu spółki. Komisja Nadzoru Finansowego jest zobowiązana do zarejestrowania MIP w rejestrze w ciągu 3 miesięcy od daty otrzymania pełnego wniosku o wpis spółki do rejestru, to znaczy zawierającego wszystkie wymagane prawem dokumenty i informacje.

Często spotykamy się również z pytaniem, czy można otworzyć polski MIP bez angażowania polskiego personelu, tylko z członkami zarządu - nierezydentami Polski. Tak, jest to możliwe, nie ma dodatkowych wymagań dotyczących obywatelstwa założycieli i zarządu, ponieważ nie ma wymogu posiadania doświadczenia zawodowego ani wykształcenia w zakresie zarządzania instytucjami finansowymi.  Jednak prezes zarządu MIP nie może mieć kryminalnej przeszłości. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, skontaktuj się z nami już dziś.